Barnehagens arbeidsmåter

PROGRESJON

Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Barnehagen skal legge til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets, og læringsmuligheter. Vi skal utvide og bygge videre på barnas interesser og gi barna varierte erfaringer og opplevelser.

Barna skal få oppleve mestring, samtidig som de har noe å strekke seg etter gjennom nye opplevelser og erfaringer. Vi vil sørge for progresjon gjennom bevisst bruk av materialer, bøker, leker, verktøy og utstyr som skal være tilgjengelig for barna.

 

BARNEHAGENS DIGITALE PRAKSIS

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Vi skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.
I barnehagen vil barna få tilgang til nettbrett/PC, fotoapparat og prosjektor.

GRUPPER

De fleste barn går 4-5 år i barnehagen, derfor er det viktig med progresjon og variasjon. Dette vil vi ivareta ved å dele barna inn i grupper etter alder, slik at alle barn i løpet av en 4-års periode får delta i de ulike gruppene.

Målet med gruppene er:

 • tilpasse aktiviteter i forhold til alders- og modningsnivå
 • skape gruppetilhørighet og mulighet til å utvikle vennskap på tvers av avdelingene

 

 

Småtrollene og Trollungan 1-3 år:

Mål:

 • Skape et språkstimulerende miljø.
 • Barna vil bli gitt alderstilpassede grov og finmotoriske
   utfordringer som blant annet stimulerer ”romfølelsen”.
 • Legger til rette for sansemotoriske aktiviteter som
  stimulerer syns, hørsels, smaks, lukt og berøringssansen.

Ansattes rolle er å legge til rette, støtte og oppmuntre
barn i å være motorisk aktive i fellesskap med andre
 barn og voksne.

Aktiviteter:

 • Sang, rim og regler
 • Turer i nærmiljøet
 • Hinderløype
 • Formingsaktiviteter
 • Fortelling

 

 

 

 

Gullhøna: 3-åringene

Mål:

 • Bli kjent med ulike musikalske uttrykksformer som sang, stemmebruk, kropp, ulike former for bevegelse, instrumenter m.m.
 • Ha gleden av å uttrykke seg allsidig
 • Fellesskapsfølelse – gjøre ting sammen
 • Oppøve sansen for rytme

 

 

Aktiviteter:

 • Navnesanger
 • Sangleker
 • Bevegelsessanger
 • Bruke kroppen som rytmeinstrument
 • Lytte til variert musikk

 

Sanger:

Regelmessige og gjentatte erfaringer med sang er nødvendig for at barna skal få et aktivt forhold til sang. En bør repetere sanger med barn slik at de lærer dem og kan synge dem på egen hånd etter hvert.

Naturgruppa: 4-åringene

 

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider.

Mål:

 • Barna skal bli kjent med, og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær gjennom turer i naturen og gårdsbesøk.

 

 

 

Naturgruppa besøker en gård noen ganger i løpet av året. Antall besøk avhenger av hvor mye vi får i tilskudd fra Fylkesmannen. Besøkene vil bestå i å bli kjent med dyrene som er på gården

Mål:

 • Bli kjent med dyrene og få en positiv opplevelse og kontakt med dyr
 • Kunnskap om hva vi kan få av de ulike dyra og hva vi bruker de til
 • Stell og foring av dyr

 

 

Askeladden: 5-åringene

Mål:

 • Barna skal få muligheten til å lære å bruke tall og telle, utforske rom og form
 • Barna skal få muligheten til å uttrykke seg gjennom tekst og bilder, sang og fortelling
 • Tørre å opptre i grupper: for eksempel fellessamling og gå Luciatog på helsesenteret
 • Samarbeide
 • Oppleve glede, mestring og kreativitet
 • Selvstendighetstrening

 

 

 

Aktiviteter:

 • Sang og sangleker
 • Bokstavlek
 • Lek med tall
 • Rim og regler
 • Tekstskaping, historier, fortelling
 • Skrivedans er et 9 ukers program hvor barna skal tegne ved hjelp av rytme og musikk.  Vi går fra frie bevegelser til konkrete linjer. Skrivedans vil bli gjennomført i løpet av vårhalvåret. Dette er en metode som benyttes av de fleste barnehagene i kommunen for å skape et felles utgangspunkt før skolestart.

 

 

Samisk gruppe

Mål:

”Gjennom arbeid med temaet nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samisk kultur”(Rammeplanen for barnehagen, 2017)

Stubben barnehage har et særskilt fokus på å formidle samisk kultur.

Fokusområder:

 • Samefolkets dag
 • Doudji
 • Musikk og sang
 • Eventyr og sagn
 • Samiske mattradisjoner
 • Samisk håndverk
 • Samiske farger
 • Stjernebilder