Barnehagens pedagogiske praksis

Sosial kompetanse

Alt hva du vil at andre skal gjøre mot deg skal du gjøre mot dem. (Den gyldne regel)

Sosial kompetanse innebærer:

 • Empati og rolletaking: Innlevelse i andres følelser og forståelse for andres perspektiver og tanker.
 • Positiv sosial atferd: Fellesskapsverdier og positive sosiale handlinger som å hjelpe, oppmuntre og dele med andre.
 • Selvkontroll: Det lønner seg ofte å vente på tur og inngå kompromisser i konfliktsituasjoner og i lek og samarbeid med andre.
 • Selvhevdelse: Hvordan en kan hevde seg selv og egne meninger på en god måte, tørre å stå i mot gruppepress og bli med i lek og samtaler som allerede er i gang.
 • Lek, glede og humor: Hvordan barn kan stimuleres til å engasjere seg og la seg rive med.

For barna er det viktig å fokusere på følelsesuttrykk som glede, sinne og sorg. I barnehagen arbeider vi med å lære barna egne følelser å kjenne slik at de kan gjenkjenne dem hos andre, sette ord på det og lære empati.
Det er viktig å bruke dagligdagse leke – og samspillsituasjoner til å følge opp det vi har snakket om. Eksempler på det vi jobber med er at vi tar opp enkeltepisoder, snakker med barna og lar de komme med sine synspunkter.

Omsorgsfulle voksne

For at barna skal lære seg sosial kompetanse er det viktig at voksne er bevisst at de er rollemodeller for barna, og vi må skape gode relasjoner barn/voksen. Omsorg er kjernen i vårt arbeid, og vårt mål er at barna gjennom anerkjennelse skal føle seg verdsatt, respektert, forstått, bli møtt og bli sett.

Respektert:

Ansatte som

 • tar barna på alvor
 • lar barna få være med å bestemme, påvirke innholdet i barnehagen
 • viser at det er lov å gjøre feil
 • viser at rettferdighet er å behandle alle barn ulikt

Forstått:

Ansatte som

 • viser interesse, lytter til det barnet har å si
 • skiller mellom livsglad utfoldelse og bråk
 • stimulerer den enkeltes behov ut fra dets ståsted og behov
 • er tydelige voksne som skaper trygghet ved å sette klare grenser

Verdsatt:

Ansatte som 

 • møter barna på en ærlig og engasjert måte
 • viser at de bryr seg om barnets opplevelser og erfaringer
 • ser alle barn, både de som ses/høres og de stille barna.

Møtt:

Ansatte som

 • er tilstede for barnet, tilgjengelig og oppmerksom
 • er engasjert i samtaler, lek og konflikter
 • ser det humoristiske i hverdagssituasjoner
 • er en voksen barna tar kontakt med
 • er mentalt tilstede i barnets opplevelser

Sett:

Ansatte som

 • er anerkjennende ovenfor hvert enkelt barn
 • ser og hører barnet, hver dag
 • gir barna kjærlig omsorg
 • gir fysisk kontakt og nærhet til barna
 • gir barna ros, oppmuntring og trøst
 • ler med og ikke av barnet

Mobbing

Barne- og familiedepartementet har utarbeidet et hefte om mobbing i barnehagen: Vilkårlig erting er ikke mobbing. Konflikter og enkelttilfeller av slåssing og utestenging er heller ikke mobbing. Vi snakker altså ikke om mobbing når barn plutselig blir sinte på hverandre, tar leker fra hverandre eller springer opp i raseri over ett eller annet.

Mobbing er noe langt mer alvorlig:

 • Mobbing er når en person eller en gruppe gjentatte ganger og over tid plager og trakasserer et offer
 • Mobbing handler om makt og avmakt, og det er et skjevt maktforhold mellom den som mobber og den som blir mobbet
 • Mobbing blant småbarn kan forebygges ved at voksne er oppmerksomme på det enkelte barns trivsel og på samværsmønstre i barnegruppen
 • Mobbing i barnehagen kan stoppes av aktivt deltagende voksne som griper inn når det er nødvendig

Mål: Alle barn i Stubben barnehage skal ha en trygg hverdag, der de ikke blir utsatt for mobbing.

Dette målet når vi ved:

 • FOREBYGGING
 • RUTINER for å oppdage mobbing
 • TILTAK ved mobbing

Disse punktene er mer utdypet i ”STRATEGIPLAN FOR MOBBING”

Mitt valg er et pedagogisk opplegg for 4-5 åringene i barnehagen. Dette bidrar til utvikling av sosial og emosjonell kompetanse med fokus på forebyggende arbeid.
I denne prosessen utvikles fundamentale sosiale og emosjonelle ferdigheter blant annet i:

 • Selvoppfatning
 • Selvdisiplin
 • Sosial bevissthet, empati
 • Relasjonsbygging
 • Ansvarsfulle beslutninger  

(Mitt valg- et pedagogisk opplegg for
barnehagen 2016)

Danning

Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Vi skal fremme samhold og solidaritet samtidig som individuelle uttrykk og handlinger skal verdsettes og følges opp.
Barna skal støttes i å uttrykke synspunkter og skape mening i den verden de er en del av.
For å fremme danning vil vi støtte barnas aktivitet, engasjement, og deltakelse i fellesskapet. Vi skal utfordre barnas tenkning og invitere dem inn i utforskende samtaler.

Lek

Leken er en del av barns hverdag, uavhengig av alder- og funksjonsnivå. Personalets rolle i leken er å legge til rette, inspirere, veilede og sette grenser. Personalet skal jobbe fram en god balansegang mellom voksenstyrt lekepregede aktiviteter og den frie leken som barn selv tar initiativ til.

Lekens kjennetegn og mål:

 • den er frivillig, spontan og skjer på barnas premisser
 • den skaper trygghet
 • leken gir barna mulighet til å lære seg selv og andre å kjenne, uavhengig av alder, språk og kultur

Gjennom arbeidet med lek både inne og ute legger vi til rette for:

 • at barnas læring og utvikling styrkes gjennom leken
 • å utvikle barnas sosiale kompetanse
 • at barna får uttrykke seg og bearbeide fantasier, opplevelse og følelser.

Læring

Barna skal få oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, lære og mestre. Dette gjør vi ved å introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til en meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser. Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger og få ny innsikt. De skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Vi skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.

Kommunikasjon og språk

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike kommunikasjonsuttrykk og språk. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.


Personalet skal stimulere barns verbale og non-verbale kommunikasjon og legge til rette for at alle barn involveres i samspill og i samtaler. Barna skal få varierte og positive erfaringer med å bruke språket, samtidig som de blir oppfordret til å gi uttrykk for egne tanker og følelser.

Personalet skal være språklige forbilder og lydhøre i kommunikasjon med alle barn. Vi skal fange opp og støtte barn med kommunikasjonsvansker, de som er lite språklig aktive, eller som har sen språkutvikling.
Språklig mangfold skal være en berikelse for hele barnegruppen, og vi skal støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål, samtidig som den norskspråklige kompetansen utvikles.

Barns medvirkning

Det handler om pedagogisk praksis som sikrer at barnas stemme blir hørt og at de opplever å ha betydning i det som foregår. Hvor omfattende barnas medvirkning vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Hos de yngste barna er det vanlig å uttrykke sine synspunkter via mimikk, kroppsspråk, følelsesmessige og etter hvert verbale uttrykk. Personalet må være observant, lytte og tolke barnas kroppsspråk og deres uttrykk. Når barna etter hvert blir større og også kan gi uttrykk verbalt for sine tanker og meninger, undre seg og stille spørsmål, er det viktig for oss å møte dem med anerkjennelse og respekt. Barnehagen har fleksible planer med rom for endring etter barnas ønsker.

Barnehagen legger til rette for barns medvirkning ved å:

 • skape god kommunikasjon/dialog mellom barn og voksne, personalet og foreldre
 • gi barna mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av det som skjer i barnehagen
 • påse at personalet inspirerer og støtter barna i forhold til deres ønsker og interesser

Barns medvirkning og medbestemmelse kommer til uttrykk gjennom for eksempel å velge lunsj, velge sanger, aktiviteter, påkledning, turer, temasamling og samtaler. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.