Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.                                                                            
Barnehagelovens § 1 Formål

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Vi skal fremme verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn.
Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Vi skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.
Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og vi skal bidra til at barna opplever tilhørighet og kan høste av naturen.

 

LIVSMESTRING OG HELSE

Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Vi skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Vi skal støtte barna i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.
Barna skal også gis mulighet for ro, hvile og avslapning i løpet av barnehagedagen.

 

LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD

Vi skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, religion, funksjonsevne, etnisitet, språk og kultur som barnehagen representerer. Alle skal oppleve å bli sett, hørt, anerkjent og oppmuntret til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen.

Det flerkulturelle mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagens hverdag. Alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller.