Barns medvirkning

Det handler om pedagogisk praksis som sikrer at barnas stemme blir hørt og at de opplever å ha betydning i det som foregår. Hvor omfattende barnas medvirkning vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Hos de yngste barna er det vanlig å uttrykke sine synspunkter via mimikk, kroppsspråk, følelsesmessige og etter hvert verbale uttrykk. Personalet må være observant, lytte og tolke barnas kroppsspråk og deres uttrykk. Når barna etter hvert blir større og også kan gi uttrykk verbalt for sine tanker og meninger, undre seg og stille spørsmål, er det viktig for oss å møte dem med anerkjennelse og respekt. Barnehagen har fleksible planer med rom for endring etter barnas ønsker.

Barnehagen legger til rette for barns medvirkning ved å:

  • skape god kommunikasjon/dialog mellom barn og voksne, personalet og foreldre
  • gi barna mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av det som skjer i barnehagen
  • påse at personalet inspirerer og støtter barna i forhold til deres ønsker og interesser

Barns medvirkning og medbestemmelse kommer til uttrykk gjennom for eksempel å velge lunsj, velge sanger, aktiviteter, påkledning, turer, temasamling og samtaler. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta.