Fagområdene

I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er det nedfelt syv fagområder:

 1. Kommunikasjon, språk og tekst
 2. Kropp, bevegelse, mat og helse
 3. Kunst, kultur og kreativitet
 4. Natur, miljø og teknologi
 5. Etikk, religion og filosofi
 6. Nærmiljø og samfunn
 7. Antall, rom og form

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å
fremme trivsel, allsidig utvikling og helse. Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene
skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold.

Kommunikasjon og tekst

Mål:

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer
er viktig for å utvikle et godt muntlig språk.

Barnehagens metode:

 • Stimulere og videreutvikle videreutvikle begrepsforståelse og ordforråd
 • Samtaler i dagligdagse gjøremål, samtale barn/barn, barn/voksen, i grupper og en til en
 • Symboler og språkvegger
 • Fortelling, tekstskaping
 • Sanger/sangleker
 • Bokstaver og tall
 • Snakkepakken, språksprell og språkkista

Kropp, bevegelse, mat og helse

Mål:

Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Ved sanseinntrykk og bevegelse
skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder.
Barnehagen skal bidra til at barna setter grenser for egen kropp og respekterer andres grenser.

Barnehagens metode:

 • Sangleker, musikk og dans
 • Aktivisere barna i uteleken, gå på tur, bruke variasjonene i naturen og dens mangfold
 • Utvikler gode vaner for hygiene
 • Støtte og hjelpe barna i av- og påkledning
 • Lære barna gode matvaner og sunt kosthold
 • Bruke gymsalen aktivt
 • Gi rom for ro og hvile

Kunst, kultur og kreativitet

Mål:

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Barn skaper sin egen kultur ut ifra egne opplevelser.

Barnehagens metode:

 • Bruke varierte formingsaktiviteter
 • Motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans og drama
 • Oppmuntre til kreativ tenkning
 • Delta på kulturarrangement i byen

Natur, miljø og teknologi

Mål:

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Barnehagen vil også legge til rette for at barna får erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

Barnehagens metode:

 • Ute i all slags vær
 • Praktisere miljøvern
 • Lære barna å ta vare på naturen
 • Utforske og eksperimentere
 • Hente inspirasjon og aktiviteter fra Forskerfabrikken

Antall, rom og form

Mål:

Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktivit|eter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barn er opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Barnehagen skal legge til rette for at barna opplever glede over å utforske rom og form, størrelse og mengde samt leke med ulike former for tall og figurer.

Barnehagens metode:

 • Spille spill
 • Øve på tall og tallrekker
 • Bygge med ulike materialer
 • Knytte matematiske begreper som størrelse og mengde til daglige situasjoner hvor vi måler, veier og sammenligner
 • Mattekista
 • Bruke kroppen og sansene for å utvikle romforståelse

Etikk, religion og filosofi

Mål:

Etikk, religion og filosofi er med på å forme våre måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Vi skal la barna utvikle toleranse og interesse for hverandre og respektere hverandres bakgrunn i forhold til kultur, religion og livssyn.

Barnehagens metode:

 • Samtaler
 • Være nysgjerrig og undre seg sammen med barna
 • Får kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon
 • Bli bedre kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen

Nærmiljø og samfunn

Mål:

Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barnehagen skal bidra til at barna utvikler tillit til egen deltakelse, erfare at alle mennesker inngår og bidrar til barnehagens fellesskap. Barna skal få kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til det flerkulturelle Vadsø.

Barnehagens metode:

 • Veileder barna hver dag i sosial kompetanse
 • Legger til rette for lek i ulike grupper
 • Bli bedre kjent med samisk levesett
 • Reingjerdet
 • Har ulike tema om andre kulturer som barnehagen representerer