Kommunens mål og satsningsområder

Overordnet plan for sektoren Kultur, Undervisning og Opplæring (KUO) for perioden 2018-2025 er under utarbeidelse og skal ferdigstilles våren 2018. Denne planen er KUO-sektorens overordnede, strategiske langtidsplan, som peker ut hovedmål og- retninger for sektorens arbeid frem mot 2025. Planen skal gi grunnlag for god langsiktig politisk styring og gjelder for grunnskolene, barnehagene, kulturskolen og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

KUO-planen har tre hovedmål som tar utgangspunkt i områder hvor sektoren selv vurderer at det er viktigst å oppnå forbedringer.

Mål 1 – Godt oppvekst- og læringsmiljø

Mål 2 – Styrket kompetanse

Mål 3 – Større og bedre samhandling

Satsingene beskrevet under peker ut retningen som målområdet barnehage skal innrette handlingsplaner og tiltaksplaner mot.

Satsinger mot mål 1 – Godt oppvekst- og læringsmiljø

 • Trygg hver dag. Barna har rett til å ha det bra i barnehagen. Barnehagene skal jobbe kontinuerlig for at alle får, og opprettholder, oppmerksomhet og forståelse om dette, og at det blir et innarbeidet og helt naturlig sjekkpunkt nr. 1 hver eneste dag. 
   
 • Flere veier til læring. Barnehagene må stimulere de ansatte til å være nysgjerrige, utforskende og søkende etter nye idéer som kan bidra til et enda bedre oppvekstmiljø og tilbud til barn og foreldre. Barnehagene må etablere en praksis for å vurdere og prøve ut idéer – for å opprettholde motivasjonen for kreativitet og nytenking og unngå tap av muligheter.  

Satsinger mot mål 2 – Styrket kompetanse

 • Kunnskapsløft for de ansatte. Barnehagene må utvikle seg til å bli lærende organisasjoner. På veien dit må barnehagene sørge for å utvikle og implementere kunnskapsbasert styring og praksis som kjerneelementer både i det administrative, faglige og pedagogiske arbeidet. 
   
 • Mer praksisnær ledelse. Sektorens lederutvikling må balanseres mellom formell lederutdanning og praksisnær lederutdanning, der sistnevnte fokuserer på en operativ og handlingsrettet utøvelse av lederskapet. Satsingen gjelder alle ledernivåer: kommunalsjef, styrere og pedagogiske ledere. 

Satsinger mot mål 3 – Større og bedre samhandling

 • Fra møterom til handlingsrom. KUO-sektoren må etablere effektive arenaer for samhandling i sektoren, der møter har et tydelig formål, tiltak fører til målbare resultater og bedre ressursutnyttelse skaper større handlingsrom. Sektoren skal også ta initiativ til samhandling med andre deler av kommunen, når det kan gi mulighet for bedre kommunale tjenester.
   
 • En åpen og inviterende barnehage. Barnehagene skal være aktive i å utvikle et større samspill med barnas hjem og relevante, frivillige organisasjoner for barn. Barnehagene må være bevisste på at de er den profesjonelle parten i samarbeidet og må ta rollen som initiativtaker, tilrettelegger, pådriver og koordinator.