Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Planlegging

 • Avdelingsmøter 1 gang i uka
  Organisering, planer og kompetanseheving for den enkelte avdelingen
 • Ledermøter Annenhver uke
  Organisering, kompetanseheving
 • Planleggingsdager 5 dager i løpet av barnehageåret
  2 av dagene er felles med forskjellige relevante tema for alle ansatte i Vadsøbarnehagene. Innhold i barnehagen kan være: førstehjelpskurs, HMS, brannvern, felles drøfting av mål og planer for barnehagen.

Dokumentasjon

 • Bilder
  Barnehagen dokumenterer arbeidet gjennom bilder. Dokumentasjon handler om å synliggjøre praksis. Vi dokumenterer for å vise bl.a. hverdagsaktiviteter, læringsprosesser, turer, prosjekter m.m. Dokumentasjonen blir et redskap for evaluering for personalet som reflekterer over pedagogisk praksis.
 • Permene til barna
  Alle barna har en perm som vi samler tegninger, bilder og annen dokumentasjon i. Denne deles ut til barna når de slutter og er da en minnebok fra tiden i barnehagen.
 • Evaluering
  Alle sider ved virksomheten skal evalueres: mål, innhold, rammer, samspill og samarbeid. Vi evaluerer på individnivå, gruppenivå og på organisasjonsnivå. Hensikten med evaluering er kvalitetssikring.

Vurdering og observasjon

 • Samspillet mellom barna
  Kontinuerlig observasjon av hele barnegruppa og i de enkelte gruppene.
 • Enkeltbarns trivsel og utvikling
  ”Alle med”, foreldresamtaler, diskusjon og refleksjon på avdelingsmøter, ledermøter og personalmøter.
 • Lek og hverdagsaktiviteter
  • Barns medbestemmelse
  • Valg av aktiviteter
  • Hvem leker med hvem
  • Miljøobservasjoner, diskusjon og refleksjon på avdelingsmøter, ledermøter og personalmøter
 • Foreldrenes opplevelse av barnehagen
  Tilbakemelding på foreldresamtaler, foreldremøter, brukerundersøkelser og daglige bringe- og hentesituasjoner.
 • Innhold og mål i barnehagen og voksenrollen
  Diskusjon og refleksjon på personalmøter og planleggingsdager, foreldremøter og medarbeidersamtale.
 • Hver enkelt barns trivsel og utvikling
  Systematisk observasjon
  • Alle med
  • Tidlig innsats
  • TRAS
  • Kartlegginger
  • Askeladden
  • NYA-SIT
  • FOKUS på tidlig innsats