Samarbeid mellom barnehage og hjem

FAU – foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av to representanter fra hver avdeling. FAU skal bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldre skaper et godt barnehagemiljø. Medlemmene til FAU blir valgt på foreldremøte på høsten. FAU konstituerer seg selv og velger leder samt to medlemmer til samarbeidsutvalget (SU).

SU – samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget for Stubben barnehage består av to medlemmer fra FAU, to representanter fra de ansatte og to representanter fra eier (enhetsleder og en politisk valgt representant). Enhetsleder fungerer som sekretær og innkaller til møte i SU. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og skal møtes 3 ganger i året.

Foreldresamtaler

Når barnet begynner i barnehagen har vi en samtale med foreldre i løpet av innkjøringsperioden. Hvert enkelt barns trivsel og utvikling evalueres to årlige foreldresamtalene. Vi vektlegger barnets trivsel og utvikling. For barn med spesielle behov kan det være behov for hyppigere evalueringer, og da gjerne sammen med det eksterne hjelpeapparatet. Foreldremøte Høst og vår.

Arrangement

Vi inviterer foreldre og søsken til ulike arrangement i løpet av året.

Når barnet begynner i barnehagen

I samarbeid med foreldrene legges det til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Vi legger til rette for at barnet blir kjent, etablerer relasjoner og knytter seg til personalet og til andre barn. Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tiden slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.

Overganger innad i barnehagen

Overganger skjer også innad i barnehagen. Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe.

Overgang mellom barnehage og skole

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna får en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Vadsø kommune har utarbeidet retningslinjer for samarbeidet mellom barnehage og skole. Planen ”Fra eldst til yngst – samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole” har følgende mål:

  • Å gi barna de beste forutsetningene for trivsel, trygghet og læring når de kommer til skolen
  • Å sikre at alle barn og foreldre opplever kontinuitet, sammenheng og forutsigbarhet i overgangen fra barnehage og skole
  • Å styrke samarbeidet mellom barnehage og skole

Alle parter i barnehage og skole forplikter seg til å følge planen. Planen finner dere på kommunens hjemmeside. Barnehagen har i tillegg samtaler med barn om deres egen