Vadsøbarnehagenes satsningsområder

Visjon
 

Med glede og stolthet skaper vi et rikt og mangfoldig samfunn

Målsetting

Vadsøbarnehagene skal sikre at barna er glade og aktive og kjenner, og er stolte av, sitt nærmiljø og sin lokale kultur hvor man verdsetter egen og andres egenart og forskjellighet som en ressurs slik at de har forankring og trygghet til å skape sin egen hverdag og vårt felles samfunn.

Alle Vadsøbarnehagene har sine egne satsingsområder og sin egenart. Samtidig har vi tilgang til de samme ressursene og en felles plattform hvor vi har valgt å sentrere vårt arbeid rundt fire hovedområder.

Utvikling

Vi skal se enkeltbarnet og ha fokus på tidlig innsats.

Barnehagen skal legge til rette for at barna skal utvikle nysgjerrighet og vitebegjær, og ha en progresjon i forhold til opplevelser og aktiviteter som stimulerer til utvikling.

Mangfold

Barnehagen skal ha et ressursperspektiv på mennesker og være en arena hvor det er plass for ulikheter.

Identitet

Barna skal erfare at deres bakgrunn, historie, kultur og språk er viktig.

Aktivitet

Barna skal ha tilgang til arealer og utstyr til lek og varierte aktiviteter som fremmer glede, gir erfaring, mulighet og mestring.

Barna skal tilbys aktiviteter inne og ute, på turer og være bidragsytere til kulturtilbudene i nærmiljøet.

Vadsøbarnehagenes satsingsområde for 2018 – Realfag og godt oppvekst og læringsmiljø

Realfag og barns læringsmiljø er både et nasjonalt og kommunalt satsingsområde.

Tett på realfag er en strategi for økt kompetanse i realfag. Strategien skal mobilisere, bevisstgjøre og forplikte dem som er tettest på barn og unge, og som har de beste mulighetene til å bidra til at barn og unge lærer og utforsker realfag med motivasjon og glede.

Alt det barna møter i barnehagen, kan sies å være en del av barnehagens innhold; både personalets kommunikasjons- og væremåter, holdninger, aktiviteter, det fysiske miljøet, arbeidsformer og barnehagens omsorgs- og læringsmiljø. Innholdet kommer til syne i samspill mellom barn og mellom voksne og barn, i lek, rutiner og hverdagsliv og i strukturerte og mindre strukturerte læringssituasjoner (Tid for lek og læring – bedre innhold i barnehagen. Meld. St. 19).

Bakgrunn for valg av satsing er at en av de største utfordringene knyttet til barnehagens innhold er at ikke alle barn opplever et trygt omsorgs- og læringsmiljø i barnehagen.

Trafikksikkerhet

Trafikksikker barnehage er et konsept utarbeidet for å kvalitetssikre at barnehagens trafikksikkerhetsarbeid ivaretar de krav som lover og forskrifter stiller.

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier barnehagene må oppfylle for å bli godkjent som trafikksikker barnehage. Kriteriene er utarbeidet med bakgrunn i Rammeplan for barnehager og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole.

Vadsøbarnehagene har en trafikksikkerhetsplan og er godkjent som trafikksikre barnehager.