Vedtekter for Vadsøbarnehagene

Vedtekter for kommunale barnehager i Vadsø 2022.

Innhold

Generelt
Formål
Barnehagens innhold
Samarbeid
Flerkulturell barnehage
Hovedopptak i barnehagene
Opptakskriterier for tildeling av plass
Rett til barnehageplass
Ankebehandling
Tildeling av plass etter hovedopptak
Oppsigelse av plass
Permisjon fra barnehagen
Foreldrebetaling
Overgang barnehage - SFO
Åpningstid
Ferie
Planleggingsdager
Vedtektene
_______________________________

GENERELT

Vadsøbarnehagene eies av Vadsø kommune. Vadsø kommune driver sine kommunale barnehager i henhold til Lov om barnehager med forskrifter, nasjonale og kommunale retningslinjer, kommunale vedtekter og virksomhets- og årsplan for den enkelte barnehage.

Hver barnehage skal ha en styrer med ansvar for pedagogisk og administrativ ledelse av virksomheten.

FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.   Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.  De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.  Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.  Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

BARNEHAGENS INNHOLD

Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen.  Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier har tilpasset den nasjonale rammeplanen til de lokale forholdene i Vadsø kommune.

SAMARBEID

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.  Samarbeidsutvalget består av 2 representanter for foresatte, 2 representanter for ansatte og 2 representanter for eier.  Styrer er den ene av eiers representanter.

FLERKULTURELL BARNEHAGE

Alle barnehager skal være flerkulturelle med fokus på mangfold. Stubben barnehage skal ha et særlig ansvar for formidling av samisk språk og kultur.

HOVEDOPPTAK I BARNEHAGENE

Søknad om opptak til de kommunale barnehagene skjer på fastsatt skjema etter utlysning i lokalpressen en gang i året, med søknadsfrist den 1.marsVed hovedopptaket tildeles plass fra slutten av august, jfr. vedtatt skole- og barnehagerute. Barn med tildelt barnehageplass beholder plassen uten årlig søknad.

Hovedopptaket skjer på følgende måte:

Hovedopptaket skjer administrativt i opptaksutvalget som består av seksjonssjef og 2 styrere fra barnehagene og som innstiller søkerne i henhold til opptakskriteriene.

OPPTAKSKRITERIER FOR TILDELING AV PLASS I DE KOMMUNALE BARNEHAGENE:

Opptaket skjer etter følgende prioritert rekkefølge:

 1. Barn med funksjonshemninger i den grad barnet kan ha nytte av opphold i barnehage, jfr. Lov om barnehager § 31 og §§ 37-39.
 2. Barn som etter barnevernsloven §§ 4-4 og 4-12 bør ha plass.
 3. Barn som etter sakkyndig vurdering anbefales plass av lege, PPT kontor, psykolog eller andre sakkyndige.
 4. Sykdom i hjemmet som medfører behov for tilsyn av barna (legeattest vedlegges).

 

Andre kriterier vil komme i tillegg.

Tildelt barnehageplass må tas i bruk innen en måned.

RETT TIL BARNEHAGEPLASS 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehagen fra nytt barnehageår i henhold til Lov om barnehager.

Barn med rett til prioritert opptak etter § 13 har etter søknad rett til plass selv om det ikke har fylt ett år innen utgangen av august.

 • Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt.
 • Kommunen skal ha minimum et opptak i året.  

ANKEBEHANDLING

Klage på vedtak som er gjort etter hovedopptaket i barnehagene kan påklages til rådmannen 3 uker etter avslag er mottatt av søkeren. Ankene behandles administrativt av rådmannen.

TILDELING AV PLASS ETTER HOVEDOPPTAKET

Tildeling av plass etter hovedopptaket gjøres administrativt.  Dette vil skje fortløpende når det blir ledige plasser i barnehagene. 

Søknaden behandles senest 1 måned før ønsket oppstart.

OPPSIGELSE AV PLASS

Gjensidig oppsigelsestid av barnehageplassen er 1 måned. Dersom det utestår betaling for 2 måneder vil kommunen si opp plassen med øyeblikkelig virkning.  Barnehageplass sies opp skriftlig fra dato med en måneds varsel.

PERMISJON FRA BARNEHAGEPLASSEN

Søknad om permisjon fra barnehageplassen sendes den enkelte barnehage, ved styrer, innen den 1. i hver måned og minst en måned før permisjon skal gjelde.  Styrer i barnehagen behandler søknad om permisjon fra barnehageplassen. Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jf. Forvaltningsloven §29.  Klagen sendes til rådmannen via styrer i barnehagen.

Permisjon kan innvilges når:

 • foreldre/foresatte har omsorgspermisjon
 • foreldre/foresatte har studieopphold
 • foreldre/foresatte har opphold i andre kommuner
 • familien er i en krisesituasjon
 • ved uventet arbeidsledighet i familien

 

 1. Permisjon kan innvilges innenfor et barnehageår og må gjelde ut barnehageåret.  Det kan gis permisjon for inntil et år, dersom barnehagen kan tildele plassen til et annet barn i permisjonstiden.
 2. Ved alvorlig krise i familien/ eller ved alvorlig sykdom vil permisjonssøknader bli behandlet uavhengig av punkt a.

 

 Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen.

FORELDREBETALING

Foreldrebetaling skjer etter de til enhver tid gjeldende betalingssatser som blir fastsatt av kommunestyret.  

 • Barnehageavgiften pr. måned fastsettes av kommunestyret.  Makspris er fra 1. januar 2022 kr. 3315 pr. måned. Fra 1. august er makspris kr. 3050 pr. måned.
 • Det gis 30 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 2 og 50 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 3 eller flere barn, dersom:
 1. søsknene bor fast sammen, og
 2. går i barnehager eller SFO i samme kommune.
 • Ved tildeling av redusert plass, reduseres barnehageavgiften forholdsmessig.
 • I tillegg betales det for kost. Det gis ikke søskenmoderasjon for kost.
 • Det betales for 11 måneder.  August måned er betalingsfri.

 

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av den samlede inntekten i husholdningen til barnehagen.

Alle familier med inntekt under kr. 607 750 kan søke om redusert foreldrebetaling. Fra 1.august 2022 settes inntektsgrensen til kr. 559 416.

Gratis kjernetid

Alle 2 ,3, 4- og 5 åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. For barnehageåret 21/22 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn kr. 583 650 per år. Fra 1.august 2022 settes inntektsgrensen til kr. 598 825.

Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling sendes digitalt via appen Visma Flyt barnehage.

OVERGANG BARNEHAGE/SFO

De barna som skal begynne på skolen har plass i barnehagen frem til 15.august, og kan søke SFO plass fra samme dato.  Det gis fritak i foreldrebetalingen fra 15. juli, forutsatt at ferien blir avviklet før barnet slutter i barnehagen.

ÅPNINGSTID

Barnehagens åpningstid er fra 07.30 – 16.30.  Barnehagen kan åpne klokken 07.00 ved behov, når dette er avtalt. 

FERIE

Barnehageåret starter i august i samsvar med vedtatte skole- og barnehagerute. Ferieåret følger kalenderåret. Barn skal ha minst 4 uker ferie. 3 av ferieukene skal tas ut som hele uker. Planleggingsdager inngår ikke i disse ukene. All ferie og endring av ferie må meldes inn skriftlig til barnehagen minimum en uke i forkant av ferieavvikling. Innmeldt ferie er bindende.

PLANLEGGINGSDAGER

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.  Dette i samsvar med vedtatte skole- og barnehagerute.  Barnehagen er stengt på planleggingsdagene.

VEDTEKTENE

Endring av vedtektene behandles av kommunestyret.

Vedtektene er vedtatt av kommunestyret desember 2021.