Vedtekter for Vadsøbarnehagene

Vedtekter for kommunale barnehager i Vadsø 2020.
Vedtektene er vedtatt av kommunestyret desember 2020

Innhold

1 Generelt
2 Formål
3 Barnehagens innhold
4 Samarbeid
5 Flerkulturell barnehage
6 Hovedopptak i barnehagene
7 Rett til barnehageplass
8 Ankebehandling
9 Tildeling av plass etter hovedopptaket
10 Oppsigelse av plass
11 Permisjon fra barnehageplassen
12 Foreldrebetaling
13 Overgang barnehage/SFO
14 Åpningstid
15 Ferie
16 Planleggingsdager
17 Vedtektene
_______________________________

1 Generelt

Vadsø kommunale barnehager eies og drives av Vadsø kommune i samsvar med Lov om barnehager og de av departementets fastsatte forskrifter, kommunale vedtekter, retningslinjer, og virksomhetsplan for hver enkelt barnehage.  Hver barnehage skal ha en styrer som har den daglige ledelsen av virksomheten.

2 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.   Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.  Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter.  De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.  Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.  Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Til toppen

3 Barnehagens innhold

Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen.  Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens eier har tilpasset den nasjonale rammeplanen til de lokale forholdene i Vadsø kommune.

Til toppen

4 Samarbeid

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.  Samarbeidsutvalget består av 2 representanter for foresatte, 2 representanter for ansatte og 2 representanter for eier.  Styrer er den ene av eiers representanter.

Til toppen

5 Flerkulturell barnehage

Alle barnehager skal være flerkulturelle med fokus på mangfold. Stubben barnehage skal ha et særlig ansvar for formidling av samisk og kvensk/finsk språk og kultur.

Til toppen

6 Hovedopptak i barnehagene

Søknad om opptak til de kommunale barnehagene skjer på fastsatt skjema etter utlysning i lokalpressen en gang i året, med søknadsfrist den 1.marsVed hovedopptaket tildeles plass fra slutten av august, jfr. vedtatt skole- og barnehagerute. Barn med tildelt barnehageplass beholder plassen uten årlig søknad.

 Hovedopptaket skjer på følgende måte:

Hovedopptaket skjer administrativt i opptaksutvalget som består av 3 enhetsledere fra barnehagene og som innstiller søkerne etter vedtektene.

OPPTAKSKRITERIER FOR TILDELING AV PLASS I DE KOMMUNALE BARNEHAGENE:

Opptaket skjer etter følgende prioritert rekkefølge:

 • Barn med funksjonshemninger i den grad barnet kan ha nytte av opphold i barnehage, jfr. Lov om barnehager §13.
 • Barn som etter barnevernsloven §§»4-4 og 4-12 bør ha plass.
 • Barn som etter sakkyndig vurdering anbefales plass av lege, PPT kontor, psykolog eller andre sakkyndige.
 • Sykdom i hjemmet som medfører behov for tilsyn av barna (legeattest vedlegges).

Andre kriterier vil komme i tillegg.

Tildelt barnehageplass må tas i bruk innen en måned.

Til toppen

7 Rett til barnehageplass 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehagen fra nytt barnehageår i henhold til Lov om barnehager.

Barn med rett til prioritert opptak etter § 13 har etter søknad rett til plass selv om det ikke har fylt ett år innen utgangen av august.

Barnet har rett til plass i den kommunen der det er bosatt.

Kommunen skal ha minimum et opptak i året.  

Til toppen  

8  Ankebehandling

Klage på vedtak som er gjort etter hovedopptaket i barnehagene kan påklages til rådmannen 3 uker etter avslag er mottatt av søker. Ankene behandles administrativt av rådmannen.

Til toppen

9 Tildeling av plass etter hovedopptaket

Tildeling av plass etter hovedopptaket gjøres administrativt.  Dette vil skje fortløpende når det blir ledige plasser i barnehagene. 

Søknaden behandles senest 1 måned før ønsket oppstart.

Til toppen

10 Oppsigelse av plass

Gjensidig oppsigelsestid av barnehageplassen er 1 måned. Dersom det utestår betaling for 2 måneder vil kommunen si opp plassen med øyeblikkelig virkning.  Barnehageplass sies opp skriftlig fra dato med en måneds varsel.

Til toppen

11 Permisjon fra barnehageplassen

Søknad om permisjon fra barnehageplassen sendes den enkelte barnehage, ved styrer, innen den 1. i hver måned og minst en måned før permisjon skal gjelde.  Styrer i barnehagen behandler søknad om permisjon fra barnehageplassen. Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr. Forvaltningsloven § 29.  Klagen sendes til rådmannen via styrer i barnehagen.

Permisjon kan innvilges når:

 • foreldre/foresatte har omsorgspermisjon
 • foreldre/foresatte har studieopphold
 • foreldre/foresatte har opphold i andre kommuner
 • familien er i en krisesituasjon
 • ved uventet arbeidsledighet i familien
 1. Permisjon kan innvilges innenfor et barnehageår og må gjelde ut barnehageåret.  Det kan gis permisjon for inntil et år, dersom barnehagen kan tildele plassen til et annet barn i permisjonstida.
 2. Ved alvorlig krise i familien/ eller ved alvorlig sykdom vil permisjonssøknader bli behandlet uavhengig av punkt a.

 Permisjon kan ikke gis før barnet har begynt i barnehagen.

Til toppen

12 Foreldrebetaling

Foreldrebetaling skjer etter de til enhver tid gjeldende betalingssatser som blir fastsatt av kommunestyret.  

 • Barnehageavgiften pr. måned fastsettes av kommunestyret.  Makspris er fra 1. januar 2020 3135 kr. pr måned
 • Det gis 30 prosent moderasjon for barn nummer 2, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent moderasjon.
 • Ved tildeling av redusert plass, reduseres barnehageavgiften forholdsmessig.
 • I tillegg betales for kost. Det gis ikke søskenmoderasjon for kost.
 • Det betales for 11 måneder.  August måned er betalingsfri.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal husholdningen ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Fra 1.august 2020  er inntektsgrensen 574 750.

Gratis kjernetid

Alle 2 ,3, 4- og 5 åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 19/20 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548.500 kroner per år. Fra 1.august 2020 er inntektsgrensen 566 100.

Søknad om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling sendes Servicekontoret.

Til toppen

13 Overgang barnehage/SFO

De barna som skal begynne på skolen har plass i barnehagen frem til 15.august, og kan søke SFO plass fra samme dato.  Det gis fritak i foreldrebetalingen fra 15. juli, forutsatt at ferien blir avviklet før barnet slutter i barnehagen.

Til toppen

14 Åpningstid

Barnehagens åpningstid er fra 07.30 – 16.30.  Barnehagen kan åpne klokken 07.00 ved behov, når dette er avtalt. 

Til toppen

15 Ferie

Barnehageåret starter i august i samsvar med vedtatte skole- og barnehagerute. Ferieåret følger kalenderåret. Barn skal ha minst 4 uker ferie. 3 av ferieukene skal tas ut som hele uker. Planleggingsdager inngår ikke i disse ukene. All ferie må meldes inn skriftlig til barnehagen i forkant av ferieavvikling. Innmeldt ferie er bindende. Eventuelle endringer av ferie må gjøres skriftlig til barnehagen.

Til toppen

16 Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.  Dette i samsvar med vedtatte skole- og barnehagerute.  Barnehagen er stengt på planleggingsdagene.

Til toppen

17 Vedtektene

Endring av vedtektene behandles av kommunestyret.

Til toppen

Vedtektene er vedtatt av kommunestyret desember 2019