Barnehagens arbeidsmåter

Arbeidsmåtene skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremmer læring og danning og gi barn mulighet for medvirkning. Personalet skal ta i bruk varierte arbeidsmåter, og de skal tilpasses til enkeltbarn, barnegruppe og lokalmiljø.” (Rammeplan,2017)

Danning er forstått som en kontinuerlig prosess som skjer i og med alle mennesker innenfor et sosialt og kulturelt fellesskap, og barnehagen skal være en arena for danning. Vi skaper oss selv og blir skapt i møte med andre mennesker, kultur og historie, natur og samfunn. Danning og identitet hører sammen, og starter i de nære relasjoner og fortsetter gjennom et mylder av erfaringer på ulike arenaer gjennom hele livet. Danningsprosesser er på samme tid kroppslige og mentale, og er knyttet til steder, innhold og relasjoner. Danning skjer gjennom erfaring, og erfaring får barn ved å få og gi omsorg, i lek og i læring. Vi skal veilede barna i ”rett og galt” ut i fra de ulike situasjonene man møter i løpet av en dag, slik at barna får erfaringer og kan speile seg i sine egne handlinger.

I Vestre Jakobselv barnehage veileder vi barna i forhold til egne handlinger og væremåte i samspill med andre barn og voksne gjennom hele dagen og i alle situasjoner. Dette fører til at de voksne kan møte hvert enkelt barn med sine behov og forutsetninger, som igjen skaper tillit og trygghet mellom barn og voksne.  I barnehagen vil det si at vi hilser på alle barn om morgenen, vi sitter på gulvet sammen med barna, vi tar barna på fanget, vi snakker med barna, vi gir barna nærkontakt, vi leser kroppsspråk og tolker signaler, vi oppmuntrer barna, vi hjelper barna og vi er positive til barnas innspill. På denne måten er vi omsorgsfulle, trygge og forutsigbare voksne for alle barn.

Det er barnehagens oppgave å legge til rette for variert lek. Vi skal inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse og personalet skal støtte og oppmuntre barna i deres lek. Leken er grunnlaget for at barn får erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn.

Vi legger til rette for lek både ute og inne. Vi setter av tid til lek og vi varierer og skjermer lekemiljøer slik at barna får inspirasjon og mulighet til å leke uforstyrret. De voksne deltar i leken der det er naturlig og deltar på barns premisser.

I følge rammeplanen skal barnehagen fremme likestilling og at likestilling skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Personalet i Vestre Jakobselv barnehage stiller like forventninger til både gutter og jenter. Vi snakker ikke om gutte- og jentefarger og vi legger opp til varierte aktiviteter slik at alle barn får allsidig erfaring uavhengig av kjønn.

Vår personalgruppe består hovedsaklig av kvinner, men vi tar gledelig i mot menn som ønsker å jobbe i vår barnehage enten som vikar eller i faste stillinger.

Språklig kompetanse

Alle barn skal oppleve et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.  I Vestre Jakobselv barnehage bruker personalet språket i samspill med barna hele dagen. Vi legger til rette for språkstimulerende aktiviteter som samtaler, sanger/sangleker, rim og regler, spill, rollelek, bokstaver, tall og form, høytlesning, fortellinger m.m. På denne måten skaper vi et godt språkmiljø som danner grunnlaget for lese- og skriveopplæringen i skolen.

  • Snakkepakken, språkkiste og matematikkiste er verktøykasser som vi bruker i formelle læringssituasjoner i samlinger, i små grupper, med enkeltbarn og i egne språksamlinger.
  • Introduksjonsprogram for minoritetsspråklige førskolebarn.

Dagsrytmen
 

HVA          

NÅR

HVORDAN

HVORFOR

Barnehagen åpner

07.30

Foreldrene følger barna inn i barnehagen. De voksne i barnehagen tar i mot barna i garderoben og tilrettelegger for en god start på dagen og hjelper barna med avskjeden til foreldrene.

Det er viktig at foreldrene setter av tid i bringe- og hentesituasjonene slik at de kan gi og få nødvendig informasjon om barnet.

Barna skal føle trygghet og få en god og rolig start på dagen.

Foreldre skal føle trygghet før de forlater barnet.

 

Frokost

07.00 -09.00

Felles frokost i stua. Barna har med matpakke. Drikke får de servert i barnehagen.

Frokosten er en hyggelig start på dagen og et hyggelig fellesskap med de andre.

Frilek inne/ute

Aktiviteter

09.30 -11.00

Voksne tilrettelegger og hjelper barna i leken.

Vi jobber med ulike tema, har grupper, er ute eller er på tur.

Leken er barns viktigste samhandlings- og læringsform. I barnehagen veksler vi mellom styrt og fri aktivitet. Barns egne ønsker og behov er i fokus.

Lunsj

11.00 -11.30

Mattralla blir ordnet av en voksen som ofte får hjelp av barna. Alle barna spiser felles på stua. Barna får være med å dekke på bordene og rydde av bordene. Ved måltidet skal det være rom for samtaler.

Hovedmåltidet i barnehagen. Barna får ansvarsoppgaver, føler mestring og får selvstendighetstrening.

 

Soving/hviling

Etter lunsj

Noen barn sover i vogn ute og noen barn har bare behov for litt hviling på madrass inne.

Flere barn har behov for søvn/hvile i løpet av dagen.

Frilek inne/ute

Aktiviteter

12.00 -14.00

Voksne tilrettelegger og hjelper barna i leken.

Vi jobber med ulike tema, har grupper, er ute eller er på tur.

Lek og aktivitet på tvers av aldersgruppene, vennskap og tilhørighet.

To-mat

14.00

Barna får servert frukt, ferdigsmurt brød/knekkebrød og vann.

Mellommåltid – påfyll av energi

Fri lek inne/ute

Aktiviteter

14.30 -16.30

Voksne tilrettelegger og hjelper barna i leken.

Vi jobber med ulike tema, har grupper eller er ute.

Voksne hjelper barn til å få opplevelser som de kan bruke i leken.

Samling/

lesestund

Tiden varierer på avdelingene

En samlingsstund med sang, rim, regler, samtale, fortelling og lek styrt av voksne.

Felleskapsopplevelse med formell og uformell læring.

Påkledning

Tiden varierer i forhold til når vi går ut.

Voksne legger best mulig til rette for at barna så langt som mulig får trening og etter hvert kan kle på seg selv. Det er viktig at barn har gode klær som er passe stor/vid for best mulig bevegelse og som de kan klare å mestre å kle på seg selv.

Nærkontakt voksen – barn, selvstendighetstrening, mestringsfølelse.

Bleieskift

Før måltidene og ved behov.

Alle som bruker bleie blir vasket og stelt, og får tørr bleie ved behov.

Viktig for barnets velvære og hvert enkelt barn får nærkontakt med en voksen.

Barnehagen stenger

16.30

Barna er hentet og personalet har fortalt om eventuelle hendeleser barnet har hatt i løpet av dagen. Foreldrene kan også lese dagsrapporten på tavla.

Foreldrene får innblikk i barnets dag i barnehagen og eventuell informasjon utveksles.