Barnehagens verdigrunnlag

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.                                                                                                         Barnehagelovens § 1 Formål

Barn og barndom

Vestre Jakobselv barnehage skal bidra til at alle barna i barnehagen skal få en god barndom. Dette vil personalet legge til rette for gjennom barns interesser og initiativ. Og gjennom å skape trivsel, vennskap og lek.

Demokrati

Barnehagen skal fremme demokrati. Gjennom deltagelse i fellesskapet i barnehagen skal barna få mulighet til å utvikle forståelse for samfunnet.

Mangfold og gjensidig respekt

Barnehagen skal fremme respekt for barn og voksne ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt.  Personalet skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og sammen med barna undre seg og være nysgjerrig over likheter og forskjeller.

Likestilling og likeverd

Barnehagen skal møte hvert enkelt barn med respekt, og alle barn skal bli inkludert og ha like muligheter, uavhengig av funksjonsevne, kultur, kjønn, etnisitet og sosial status, språk, livssyn og religion. Barnehagen skal motvirke all form for diskriminering.

Bærekraftig utvikling

Barnehagen skal fremme verdier, holdninger og praksis for et bærekraftig samfunn. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal få ta del i å ta vare på omgivelsene og naturen.

Livsmestring og helse

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon. Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.