Barns medvirkning

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1.

På grunn av barnas ulike alder i barnehagen, må personalet som omsorgspersoner i Vestre Jakobselv barnehage bli kjent med hvert enkelt barn. Vi lytter til barna og er bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Vi skal være observante i forhold til barnas handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert det verbale språket.

Vi tar barna på alvor og vi oppmuntrer dem til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og alle barn skal få erfare, å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.

Vi tar barns forslag til ulike aktiviteter med i både den planlagte og i den spontane hverdagen, og vi legger opp til valgmuligheter i ulike situasjoner.

 

Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår.

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.