Fagområdene

Fagområdene gjenspeiler områder som har interesse og egenverdi for barn i barnehagealder, og skal bidra til å fremme trivsel, allsidig utvikling og helse.

Barnehagen skal se fagområdene i sammenheng, og alle fagområdene skal være en gjennomgående del av barnehagens innhold. Fagområdene er i stor grad de samme som barn senere møter som fag i skolen.

Barnehage

Grunnskolen

Antall, rom og form

Matematikk

Natur, miljø og teknologi

Naturfag

Kommunikasjon, språk og tekst

Norsk, engelsk, språklig fordypning

Kropp, bevegelse, mat og helse

Kroppsøving, fysisk aktivitet, mat og helse

Etikk, religion og filosofi

KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk)

Nærmiljø og samfunn

Samfunnsfag

Kunst, kultur og kreativitet

Musikk, kunst og håndverk

Fagområdene skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag, slik at arbeidet kan oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag. Personalet i Vestre Jakobselv barnehage skal bidra til å etablere et lærende fellesskap som verdsetter ulike uttrykk og meninger.

 Flere fagområder vil være representert i temaopplegg, i forbindelse med hverdagsaktiviteter og i daglige rutiner. Barna våre skal stimuleres til å utvikle kunnskap og ferdighet innenfor alle fagområder gjennom undring, utforsking og skapende aktiviteter. Vi bruker ulike materiell og utstyr, teknologi og digitale verktøy, spill, bøker og musikk i arbeidet med fagområdene.

I tillegg har vi har stort fokus på realfag i barnehagen, dette innebærer at barna får bruke naturvitenskapelige arbeidsmetoder når de nærmer seg et interessant fenomen. I prosessen med å besvare barns mange spørsmål, uten å gi dem løsningen med en gang. I stede foretar vi små eksperimenter og undersøkelser sammen med barna med å bruke observasjon, hypoteser, datainnsamling, undersøke, undre og konkludere.