Innledning

Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen, med progresjonsplan, gir
informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen, med progresjonsplanen, som et arbeidsdokument.
Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen.

Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid og se en klar sammenheng
mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.

Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i
samarbeid med ansatte og foreldre..

Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.