Planlegging, dokumentasjon og vurdering

Planlegging og Dokumentasjon

 

HVA

HVORDAN

Ukeplan

Vi planlegger ukene som kommer og skriver det synlig på plakat til foreldre og barna i garderoben. Barna har medvirkning på en del av denne planleggingen.

Bilder og månedsbrev

Vi har digitale kameraer på begge avdelingene og tar bilder av barna og av ulike arrangement for å dokumentere hverdagen i barnehagen. Vi henger opp bilder på avdelingene og legger i barnas permer. Vi bruker også bilder i månedsbrevene som forteller hva vi gjør i barnehagen.

Jakobselvposten

Vi sender ut informasjonsbrev til foreldre tre ganger i året (nytt barnehageår, nytt år og sommer)

Dagsrapport

Vi skriver dagsrapport hver dag på whiteboard-tavla i garderobene som forteller om dagen i dag.

Permene til barna

Alle barna har en perm som vi samler tegninger, bilder og annen dokumentasjon i. Denne deles ut til barna når de slutter og er da en minnebok fra tiden i barnehagen.

Alle med

Vi bruker observasjonsskjemaet Alle med for å observere barnas trivsel, språk, sansing/motorikk, lek, hverdagsaktiviteter og det sosiale og det emosjonelle området. Her innhentes det samtykke fra foreldre.

 

Vurdering og observasjon

 

HVA

HVORDAN

Samspillet mellom barna

Kontinuerlig observasjon av hele barnegruppa og i de enkelte gruppene.

Enkeltbarns trivsel og utvikling

”Alle med”, foreldresamtaler, diskusjon og refleksjon på avdelingsmøter, ledermøter og personalmøter.

Lek og hverdagsaktiviteter

  • Barns medbestemmelse
  • Valg av aktiviteter
  • Hvem leker med hvem

Miljøobservasjoner, diskusjon og refleksjon på avdelingsmøter, ledermøter og personalmøter

Foreldrenes opplevelse av barnehagen

Tilbakemelding på foreldresamtaler, foreldremøter, brukerundersøkelser og daglige bringe- og hentesituasjoner.

Innhold og mål i barnehagen og voksenrollen

Diskusjon og refleksjon på personalmøter og planleggingsdager, foreldremøter og medarbeidersamtale.

 

Kommunikasjon, språk og tekst

                                                                                            

Fagområdet

0-2 år

2-3 år

3-4 år

5 år

Rammeplanen sier:

 

 Barnehagen skal bidra til at barna: - får utforske og utvikle sin språkforståelse, språk-kompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer.

- leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

Barna skal: - møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid.

- få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur.

Samlingsstund av ulike arter, sang, eventyr, rim og regler m/mer

Samlinger med ulike tema: rim, regler og sang, språk kiste, eventyr, Mitt valg, lyder,

Lese til enkeltbarn og i grupper

Lytte til lydbøker.

Lese/se i bøker tilpasset aldersgruppen.

Lese til enkeltbarn og i grupper.

Høre eventyr med ulike fortellerteknikk

Samtaler i hverdagen og i forhold til ulike tema/prosjekt.

Eventyr prosjekt

Alfabet prosjekt, bok med symboler, lyd, sortering.

Samtaler spesielt i hverdagsrutinen; måltider, på- og avkledning, stelle- og legge-situasjoner.

Samarbeid i hverdagen og i forhold til ulike tema.

Bruke språkpakken og snakkepakken som arbeidsverktøy

Øve på lyder

Spille spill

Lage tulleord og øve på lyder.

Øve på ord på ulike språk.

Språkstimulering for enkeltbarn ved behov.

Skrive ned hva barna ser og sier i forhold til ulike opplevelser.

Gjenkjenne bokstaver, skrive navnet sitt,

Spille spill.

Voksne må verne og støtte opp om rollelek

Leke med bokstaver i Word på PC.

Lag ulike biledbøker.

Øve på ord sammen med barnet som det er opptatt av.

Språkstimulering for enkeltbarn ved behov.

 

Førskolegruppa:

Trampoline

 

Kropp, bevegelse, mat og helse

 

Fagområdet

0-2 år

2-3 år

3-4 år

5 år

Rammeplanen sier:

Barnehagen skal: -legge til rette for at alle barn kan oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære og fysisk og psykisk helse. - bidra til at barna blir kjent med kroppen sin og utvikler bevissthet om egne og andres grenser.

Barna skal: -inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger. - få mulighet til å sanse, oppleve, leke, lære og skape med kroppen som utgangspunkt.

Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Sunt og variert kosthold, hygiene

Sove/hvile etter behov.

Delta i matlaging/ produksjon

Fokus på kosthold og hygiene i barnehagen.

Allsidig lek inne og ute tilpasset årstidene

Bruke akebrett, ski, sykler, spille ball m.m.

Vi lager hinderløype med elementer som klatring, balansering, rulling, hopping, kasting m.m.

Vi lager hinderløype med elementer som klatring, balansering, rulling, hopping, kasting m.m.

Turer til ulike steder i bygda.

Allsidig lek inne og ute tilpasset årstidene.

Gå på ski, ake, sykle, spille ball m.m.

Besøk på bondegård med aktiviteter og ridning.

Turer i nærmiljøet.

Bevegelsessanger

 

Tilrettelagt aktivitet og lek i gymsal.

Bruke fargestifter, fingermaling, bevegelse til musikk m.m til å stimulere ulike sanser

Mitt valg; Kroppen min/ mine følelser

Realfag; Anatomi = kroppens funksjoner

Oppmuntres til å kle på seg selv Samlingsstunder med tema kroppen

Bruke pensel, blyanter

Bevegelsessanger, sangleker og dans.

 

Bruke saks

Bruke pensler, blyant, tusj, saks, kniv

Trene på blyantgrep og få klippe etter en strek.

Basseng.

 

Kunst, kultur og kreativitet

 

Fagområdet

0-2 år

2-3 år

3-4 år

5 år                                                                                 

Rammeplanen sier:

I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon.

Barna skal støttes i å være aktive og skape egne kunstneriske og kulturelle uttrykk.

 

Barnehagen skal: legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.

- la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker.

 

Personalet skal stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering.

Barnehagen må legge til rette for og videre-utvikle barnas kreative prosesser og uttrykk.

 

Ulike aktiviteter med ulike materialer; fingermaling, maling, tegning, modelleire, perle med store perler m.m.

 

Dans, musikk, rytme og instrument fra ulike kulturer

 

Besøke museum, bibliotek, politistasjon

Historie om eget opphav.

Studere bautaen, moloen og kirka i bygda

Ulike prosjekt i barnehagen.

Lære om andre kulturer.

Markering av Samefolkets dag og Finsk selvstendighetsdag

Markering av Samefolkets dag og Finsk selvstendighetsdag.

 

Ulike prosjekter/tema i barnehagen.

Vi henger opp barnas kunst på veggene.

Dans, musikk, rytme og musikkinstrument.

Ulike aktiviteter med ulike materialer; fingermaling, maling, tegning, modelleire, perle med perler, klippe, lime, jobbe med ulike typer papir og stoff m.m.

 

Dramatisere eventyr/fortellinger

 

 

Juleverksted på Tuomainen-gården

 
 

Natur, miljø og teknologi

 

Fagområdet

0-2 år

2-3 år

3-4 år

5 år

Rammeplanen sier:

 

Barnehagen skal: bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider.

- legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturensom arena for lek og læring.

- legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.

 

 

Være ute i frisk luft

Være ute å kjenne på all slags vær og vind i all slags vær

Vi lærer barna å ta vare på naturen ved å rydde opp etter oss på turer.

Bli kjent med lekeplassen

Enkel eksperimentering. Digitalt verktøy

Barna får utforske og prøve ut hvordan ting fungerer og hvordan de kan brukes.

Mitt valg; Livets syklus

Eksperimentering i kjemi og fysikk

Bærekraftig utvikling, oppmerksom på ulike naturfenomen

Turer i nærmiljøet.

Ta i bruk naturmaterialer og høste av naturen.

Temarelaterte aktiviteter i forhold til dyr, fugler, planter, mørketid, årstider, været m.m.

Kjennskap til våre mest vanlige husdyr

IKT verktøy; Kamera, Nettbrett, PC, Smartelefoner ++

Turer til ulike steder i bygda.

Snakke om vær og type klær man kan ha på seg.

Aktiviteter med materialer og planter og bær som samles fra naturen.

 

Etikk, religion og filosofi

 

Fagområdet

0-2 år

2-3 år

3- 4 år

5 år

Rammeplanen sier:

 

Barnehagen skal: -la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi.

- skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.

Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. På denne måten skal barnehagen bidra til å legg grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.

Få rom for å bli kjent med seg selv og sine følelser

Delta på Solidaritetskafé i barnehagen Normer og verdigrunnlag

Være gode mot hverandre; klemme, stryke og kose.

Fokus på empati og respekt, trøste og hjelpe hverandre.

Delta på aktiviteter i forhold til jul og påske.

Delta i julespill under julegudstjenesten sammen med skolen.

Voksne undrer seg/filosoferer sammen med barna om eksistensielle spørsmål (liv, død, fødsel m.m.)

Delta på aktiviteter i forhold til jul og påske.

Delta på aktiviteter i forkant av Solidaritetskafé i barnehagen

Voksne veileder barna i forhold til rett og galt i hverdagen og snakker om rett og galt på verdensbasis.

Respekt for hverandre og være gode mot hverandre.

Voksne undrer seg/filosoferer sammen med barna om ting i hverdagen, bruker bøker.

 

Lære om land, kulturer og språk som finnes i barnehagen

FNs barnekonvensjon.

Voksne veileder barna i forhold til rett og galt i hverdagen

Delta på forberedelser av arrangement vi har i barnehagen

 

Nærmiljø og samfunn

 

Fagområdet

0-2 år

2- 3 år

3- 4 år

5 år

Rammeplanen sier:

 

Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunn og verden.

Barnehagen skal bidra til kunnskap om og erfaring med lokale tradisjoner, samfunnsinstitusjoner og yrker slik at barna kan oppleve tilhørighet til nærmiljøet.

Gjennom lek og varierte aktiviteter skal barna få erfaring med å lytte, forhandle og diskutere og få begynnende kjennskap til menneskerettighetene.

Fagområdet skal omfatte kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon og kjennskap til nasjonale minoriteter (kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom og romasnifolk/tatere)

Delta på den Nasjonale brannøvelsen og besøk av brannvesenet.

Delta på forberedelsene til 17.mai.

Være med på korte turer i nærmiljøet.

Turer til skolen, campingplassen, elva, stranda, ballbingen, bygda

Turer i nærmiljøet; skolen, campingplassen, elva, ballbingen, lysløypa, stranda, kaia, Polarsletta, biblioteket.

Tur til innvandringsmonumentet i byen

Gruppetilhørighet – snakke om hvem som er på avdelingen i dag.

 Fotografere med digitalt kamera. Være med på å skrive ut bilde fra PC. IKT, Se på kart over området vi bor.

Bli kjent på hele huset med den andre avdelingen og de andre barna og voksne, styrer, vaktmester og renholder

Bli kjent med lokalhistorien, kjente områder i bygda.

Besøke reingjerdet, få innblikk i samenes kultur

- Se, lytte og snakke om trafikken på tur.

Trafikktrening på tur.

Snakke om familien.

Delta på Solidaritetskafé i barnehagen

Snakke om familien, venner og hvor vi bor.

Snakke om hva man ser på TV og hva som står i avisa.

 
 

Antall, rom og form

 

Fagområdet

0-2 år

2-3 år

3- 4 år

5 år

Rammeplanen sier:

 

Barnehagen skal synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende.

Arbeid med fagområdet skal stimulere barnas undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning.

 

Fagområdet omfatter lekende og undersøkende arbeid med: sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønstre, tall, telling, måling

Stille spørsmål, resonnere, argumentere og søke løsninger

Erfare ulike former i lek med klosser, puslespill, puttekasser

Peketelling i ulike settinger; antall barn, voksne, gutter, jenter, biler, dukker m.m.

Dekke på bord; telle kniver, fat, kopper

Snakke i samling om hvilken dag, dato, måned og år det er.

Perle med store perler og bygge med duplo.

Perle med perler og bygge med duplo/lego. Tre perler på snor.

Preposisjoner som stor, mellom, liten, Rekkefølge m.m.

 

Få kjennskap til før- matematiske begreper som på, inni, over, under, liten stor osv.

Bruke begreper som kort-lang, først-sist, bak-foran osv.

 

Telle til 10, vi teller på fingrene.

Kjenne igjen tall 1-10, telle til 20, øve på å telle videre til 100.

Telle til tre

Telle til fem, vi teller på fingrene.

Bruke former som firkant, trekant og sirkel i hverdagen, mønster, måling og romforståelse.

Samlingsstunder

Velge ut hvem som kan gå fra samling i forhold til farger på klærne. Regler og ellinger med tall. Perle etter mønster og bygge med Lego.

Dekke på bord; forholdstall – antall barn = antall kopper, fat og kniver

Snakke om begreper i hverdagen

 

Bli kjent med former som firkant, trekant og sirkel.

Spille kort og spill med terning og puslespill.

 

 

 

Førskolegruppa:

Begynnende kjennskap til klokke og tid: Trampoline