Samarbeid mellom barnehage og hjem

I Vestre Jakobselv barnehagen skal samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barnehagen ivaretar foreldrenes rett til medvirkning og arbeider i et nært samarbeid og forståelse med foreldrene. Samarbeidet skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldresamarbeidet skje på individnivå, med foreldrene og hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

 

FAU – foreldrenes arbeidsutvalg

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) består av to representanter fra hver avdeling. FAU skal bidra til at samarbeidet mellom barnehage og foreldre skaper et godt barnehagemiljø. Medlemmene til FAU blir valgt på foreldremøte på høsten. FAU konstituerer seg selv og velger leder samt to medlemmer til samarbeidsutvalget (SU).

SU – samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget for Vestre Jakobselv barnehage består av to medlemmer fra FAU, to representanter fra de ansatte og to representanter fra eier (enhetsleder og en politisk valgt representant). Enhetsleder fungerer som sekretær og innkaller til møte i SU. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ og skal møtes 3 ganger i året.

Foreldresamtaler

Når barnet begynner i barnehagen har vi en samtale med foreldre i løpet av innkjøringsperioden. Etter dette har vi foreldresamtaler i november og mai. For skolestarterne har vi foreldresamtaler i september/oktober og mars/april. Det er også mulighet for foreldrene og personalet å be om samtaler utover dette dersom det er behov.

Foreldremøte

Høst og vår.

Arrangement

Vi inviterer foreldre og søsken til frokost to ganger i året; jul og påske.

I tillegg inviteres de på utstillinger, avslutning for skolestarterne, kafé m.m.