Vedtekter Vadsø kulturskole

Vedtekter for kulturskolen i Vadsø kommune 2017

1. GENERELT

Bestemmelse om kulturskole er hjemlet i Opplæringsloven § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod: Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.

I Vadsø kommune er det kommunal kulturskole. Vadsø kommune er medlem av Norsk Kulturskoleråd og følger rammeplanen som vedtatt av landsmøtet.

2. FORMÅL

Vadsø kulturskole skal være en kulturskole for alle. Kulturskolen skal levere undervisning av høy kvalitet. Kulturskolen skal jobbe oppimot det frivillige kulturlivet. Kulturskolen skal speile utviklingen i samfunnet og være en pådriver for videreutvikling av kultur for barn og unge.

3. SØKNAD

Søknad sendes inn via kommunens nettsider. Søknadsfrist for kommende skoleår er i mai/juni. Dato kunngjøres på kommunens nettside og kulturskolens Facebook-side.

4. OPPTAKSPERIODE

Hovedopptak av elever skjer i vårsemesteret og gjelder for påfølgende skoleår. Så langt det er mulig gjennomfører vi supplerende opptak gjennom skoleåret.

5. OPPSIGELSE AV PLASS

Oppsigelse av elevplassen skal være skriftlig. Ved oppsigelse av elevplass i løpet av skoleåret/halvåret, betales det ordinærkulturskoleavgift for hele halvåret. Ved tre (3) gangers uvarslet fravær på ett og samme semester kan kulturskolen si opp elevplassen. Kulturskolen kan videre si opp en elev ved grove brudd på kulturskoles samspillregler som ikke lar seg løse gjennom dialog mellom skolen og foresatte.

6. BETALING

For elever under 18 år, må foresatte være søker. Foreldrebetaling skjer etter de til enhver tid gjeldende betalingssatser som blir vedtatt av Kommunestyret. Hver elevplass i Kulturskolen har samme avgift, unntatt kurs av kortere varighet.

Dersom det utestår betaling for minimum 1 termin for kulturskoletilbud, vil kommunen si opp plassen med øyeblikkelig virkning. Gjelder utestående betaling høstterminen, er plassen sagt opp for vårterminen. Gjelder utestående betaling for vårterminen, vil elev ikke kunne bli tatt opp til neste undervisningsår før terminen er betalt.

7. OMFANG AV TILBUD

Kulturskolen har egen skolerute som i størst mulig grad følger de øvrige grunnskolene i kommunen. Vadsø kulturskole tilbyr primært ukentlig undervisning i form av enkelttimer eller i grupper.

Kulturskolen kan eller avlyse inntil 3 timer i halvåret.

8. GYLDIGHET

Endringer i disse vedtektene må vedtas av Vadsø kommunestyre.