Informasjon om tjenesten PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Hver kommune er pålagt å ha pedagogisk-psykologisk tjeneste, dette er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6 og Barnehageloven § 19.

PPT:

 • skal i sitt arbeid ha fokus på at barn og unge med ulike typer vansker får gode opplæringsvilkår. Dette kan være faglige og/eller sosiale vansker.
 • skal gi råd til foreldre, skoler og barnehager i forhold til spesialundervisning og tilpasset opplæring.
 • kan gi veiledning og bidra med henvisning til andre hjelpeinstanser.
 • har ansvar for voksne med rett til opplæring på grunnskolenivå (Opplæringsloven kap 4A).
 • skal på bakgrunn av henvisning og søknad foreta en vurdering av behovet for spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole.
 • skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder når barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp (Barnehageloven § 19a), og når elever har rett til spesialundervisning (Opplæringslova § 5-1).

Før PPT kan foreta sakkyndig vurdering må det foreligge en henvisning.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet når det er behov for å vurdere:

 • fremskutt eller utsatt skolestart - helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten behov for tegnspråkopplæring
 • behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever

Hva gjør PPT:

 • Utreder/kartlegger lese- og skrivevansker, som bl.a. dysleksi.
 • Kartlegger matematikkvansker.
 • Kartlegger ADHD- problematikk.
 • Kartlegger samspillsvansker og sosiale og emosjonelle vansker.
 • Evnetester (WISC-IV, CAS, TONI-4).

PPT diagnostiserer ikke, men kan bidra i utredelsesprosesser etter ønske og behov.

PPT samarbeider med:

 • Jobber opp mot de spesialpedagogiske teamene på skolene
 • Jobber systemrettet mot barnehager, med egne kontaktpersoner i PPT
 • Veileder foreldre/foresatte skole/barnehage etter behov/ønske
 • Jobber med individuell plan, både i ansvarsgrupper og som koordinator
 • Har stort samarbeidsnettverk med Statped, BUP, habilitering osv.

Hvordan henvise til PPT?

 

PPT har logoped som i tillegg til utredning av språk- eller talevansker hos barn og voksne, også kan tilby veiledning, opplæring og/eller behandling.

PPT har mobilitetspedagog som kan bidra til tilpassede planer og tiltak innen mobilitetsundervisning for barn, ungdommer og voksne med synshemming.