Informasjon om tjenesten PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Hver kommune er pålagt å ha pedagogisk-psykologisk tjeneste, dette er hjemlet i Opplæringsloven § 5-6 og Barnehageloven § 19.

PPT:

 • skal i sitt arbeid ha fokus på at barn og unge med ulike typer vansker får gode opplæringsvilkår. Dette kan være faglige og/eller sosiale vansker.
 • skal gi råd til foreldre, skoler og barnehager i forhold til spesialundervisning og tilpasset opplæring.
 • kan gi veiledning og bidra med henvisning til andre hjelpeinstanser.
 • har ansvar for voksne med rett til opplæring på grunnskolenivå (Opplæringsloven kap 4A).
 • skal på bakgrunn av henvisning og søknad foreta en vurdering av behovet for spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole.
 • skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder når barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp (Barnehageloven § 19a), og når elever har rett til spesialundervisning (Opplæringslova § 5-1).

Før PPT kan foreta sakkyndig vurdering må det foreligge en henvisning.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet når det er behov for å vurdere:

 • fremskutt eller utsatt skolestart - helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten behov for tegnspråkopplæring
 • behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever

Hva gjør PPT:

 • Utreder/kartlegger lese- og skrivevansker, som bl.a. dysleksi.
 • Kartlegger matematikkvansker.
 • Kartlegger ADHD- problematikk.
 • Kartlegger samspillsvansker og sosiale og emosjonelle vansker.
 • Evnetester (WISC-IV, CAS, TONI-4).

PPT diagnostiserer ikke, men kan bidra i utredelsesprosesser etter ønske og behov.

PPT samarbeider med:

 • Jobber opp mot de spesialpedagogiske teamene på skolene
 • Jobber systemrettet mot barnehager, med egne kontaktpersoner i PPT
 • Veileder foreldre/foresatte skole/barnehage etter behov/ønske
 • Jobber med individuell plan, både i ansvarsgrupper og som koordinator
 • Har stort samarbeidsnettverk med Statped, BUP, habilitering osv.

Hvordan henvise til PPT?


PPT undersøker om barn og unge har behov for ekstra hjelp i skole og barnehage. Du som foresatt kan ta kontakt med din skole eller barnehage hvis du er bekymret for ditt barn.
Barnehager og skoler innenfor grunnskole har rutiner for henvisning til PPT. I noen tilfeller kan henvisning gjøres gjennom helsestasjonen. 

PPT har mobilitetspedagog som kan bidra til tilpassede planer og tiltak innen mobilitetsundervisning for barn, ungdommer og voksne med synshemming.