Lokal kompetanseutvikling for barnehage og grunnopplæring - ReKomp

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage- ReKomp er del av Udirs tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, og skal bidra til å styrke barnehagen som lærendeorganisasjon. Ordningen gir barnehage- og skoleeiere, i samarbeid med universiteter og høyskoler, ansvar for utvikling av kompetanse i sine barnehager og skoler.

Kompetansestrategien skal støtte opp om arbeidet med rekruttering og kompetanseutvikling. Barnehagen skal være et sted der ansatte har mulighet til å utvikle seg faglig, både individuelt og i et fellesskap.

Kompetansestrategien er et viktig virkemiddel for å støtte implementeringen av forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oppfyllelse av barnehagens samfunnsmandat gitt i barnehageloven og rammeplanen, krever kompetente ansatte i alle ledd. Det er barnehageeiers ansvar å sørge for at personalet har riktig og nødvendig kompetanse.

Kompetanseutvikling forutsetter samarbeid mellom alle berørte aktører på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og regionale samarbeidsfora vil være en viktig arena for samarbeid og skal være et bidrag til å nå sektormålene.

 

Målet med strategien

Målet med strategien er å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet og skal bidra til å nå sektormålene for barnehage: 

  • Alle barn i barnehage har et godt og inkluderende leke- og læringsmiljø
  • Barn som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial
  • De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse
  • Alle har god tilgang til relevante tilbud av høy kvalitet

 

Kompetansestrategiens utviklingsområder

Kompetansestrategien har fire tematiske satsingsområder.  Satsingsområdene er forankret i formålsparagrafen i barnehageloven. Satsingsområdene er:

  • Barnehagen som pedagogisk virksomhet
  • Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning
  • Språk og kommunikasjon
  • Barnehagens verdigrunnlag

 

Rekomp skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling.