Lokal kompetanseutvikling for barnehage og grunnopplæring- DeKomp

Desentralisert ordning- DeKomp, er del av Udirs tilskuddsordning til lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. Denne ordningen er en støtte til kollektiv kompetanseutvikling. Den gir barnehage- og skoleeiere, i samarbeid med universiteter og høyskoler, ansvar for utvikling av kompetanse i sine barnehager og skoler.

DeKomp fordrer skolebasert og kollektiv kompetanseutvikling, der flere lærere fra samme skole er involvert og påvirker praksisen i større grad enn individuelle tiltak og korte kurs. Kompetanseutvikling skal planlegges lokalt for at den best mulig er tilpasset de lokale behovene. For å skape den forankringen som er nødvendig, er beslutninger og prioriteringer om kompetanseutvikling flyttet nærmere dem som skal gjennomføre tiltaket i ordningen DeKomp.

Desentralisert ordning skal bidra til å gjøre utviklingsarbeidet mer forutsigbart og langsiktig for både skoleeiere, universitet og høyskoler. Utviklingsarbeidet skal bygge på utfordringer den enkelte skole eller kommune/fylkeskommune har, og føre til bedre læring for elevene (udir.no/kvalitet og kompetanse).

Målet med strategien

  • Mer varig system der det ikke er behov for at staten kommer med nye, nasjonale satsinger.
  • Lokalt handlingsrom, tid til implementering, god kommunikasjon om mål og innhold i tiltaket og involvering av lærere og skoleledere i beslutningsprosesser, da det er viktige faktorer for at kvalitetsutviklingsarbeidet skal bli vellykket.
  • Utviklingsarbeidet skal bygge på utfordringer den enkelte skole eller kommune/fylkeskommune har, og føre til bedre læring for elevene.

Kompetansestrategiens utviklingsområder

DeKomp skal bidra til å nå sektormålene for grunnopplæringen:

  • Alle har et godt og inkluderende læringsmiljø 
  • Barn og unge som har behov for det, får hjelp tidlig slik at alle får utviklet sitt potensial 
  • De ansatte i kunnskapssektoren har høy kompetanse 
  • Alle lykkes i opplæringen og utdanningen

Det er og et mål at både ansatte og elever/studenter på skoler og i UH skal utvikle sin kompetanse gjennom et styrket samarbeid om teori og praksis.