Ordensreglement for skolene

"Forskrift om ordensreglement for skolene i Vadsø kommune" er hjemlet i lov av 17.juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa, opplæringslova § 2-9.

Forskriften ble vedtatt av rådmannen august 2015 og trådte i kraft 1. august 2015.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune

"Forskrift om ordensreglement for skolene i Vadsø kommune" er hjemlet i lov av 17.juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa, opplæringslova § 2-9.

Forskriften ble vedtatt av rådmannen august 2015 og trådte i kraft 1. august 2015.
§1 Formål

Det er viktig å ha klare og forutsigbare regler og rammer for orden og oppførsel i skolesamfunnet.

Vadsøskolen skal fremme:

 • læring
 • trygghet
 • respekt
 • toleranse

Ordensreglementet er et virkemiddel i arbeidet for å nå målsettingen, og for å sikre at skolesamfunnet skal være en trygg og god arbeidsplass for alle.

§2 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle skolene i Vadsø og SFO. I tillegg til et felles ordensreglement for Vadsø kommune, gis rektor ved den enkelte skole myndighet til å vedta utfyllende ordens - og trivselsregler for skolen.

Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for tiltak som kan benyttes mot elever som bryter reglementet(sanksjoner) og regler for framgangsmåten når regelbrudd behandles(saksbehandlingsregler).

Lover og sanksjoner som framgår av opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven er ikke gjentatt i reglementet. Skolene plikter å informere foresatte og elever om disse.

Reglementet gjelder for alle elever i opplæring og aktiviteter som foregår i skolens regi. Reglene gjelder i alle typer undervisningslokaler, fellesrom, utearealer, på skolebussen og når eleven har opplæring andre steder enn på skolens område, for eksempel på leirskole, studieturer eller ekskursjoner. Dette innebærer at ordensreglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene.

§3 Elevenes rettigheter og plikter

Elevene har plikt til å rette seg etter bestemmelser i lov og forskrift, reglement og instrukser.

Som elev har du rett til å:

 •  bli behandlet på en skikkelig måte og som et likeverdig menneske
 •  bli behandlet med respekt og toleranse
 •  få lære og arbeide i et godt lærings- og skolemiljø
 •  ikke bli utsatt for fysisk, psykisk eller verbal trakassering og mobbing

Som elev har du plikt til å:

 • behandle andre på en skikkelig og likeverdig måte
 • vise respekt og toleranse for andre
 • ikke mobbe og trakassere, verken fysisk, psykisk eller verbalt
 • bidra til å skape et godt lærings- og skolemiljø
 • holde skolens område ryddig, rent og ordentlig
 • møte presis til timene, ha med deg det du trenger, holde arbeidsro og gjøre skolearbeid som avtalt

Regler om orden, og elevenes og foresattes plikter

”Grunnlaget for vurdering i orden er knyttet til om eleven er forberedt til opplæringa og hvordan arbeidsvaner og arbeidsinnsats er. Det innebærer blant annet om at eleven er punktlig, følger opp arbeid som skal gjøres og har med nødvendig utstyr og læremiddel.” (Forskrift til opplæringslova § 3-5)

 1. Som gyldig fravær regnes fravær som gjelder sykdom eller at eleven har fått innvilget permisjon på bakgrunn av opplæringslovens § 2-11.
 2. Elever skal levere skriftlig melding fra foresatte i meldingsboka umiddelbart etter fravær. Dersom fraværet varer utover 3 dager, plikter foresatte å gi melding om det. Fravær utover 10- dager, skal normalt dokumenteres av lege.
 3. Når det er forsvarlig, kan foresatte søke om fritak fra undervisningsplikten i inntil 10 skoledager. I permisjonstiden må foresatte sørge for nødvendig opplæring, opplæringsloven § 2-11. Søknaden sendes minst 3 dager før fraværsperioden.
 4. Elever som tilhører et annet trossamfunn en Den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen i inntil to dager, de dagene deres trossamfunn har helligdager opplæringsloven § 2-11. Søknaden må sendes minst 3 dager før evt. fravær.
 5. Eleven er forsikret mot personskade i skoletida og ved reise til og fra skolen.
 6. Elevene følger regler som er bestemt lokalt.

Regler om oppførsel

” Grunnlaget for vurdering i adferd er knyttet til hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre tilsatte i og utenfor opplæringa. Det innebærer blant annet om eleven viser hensyn og respekt for andre. ( Forskrift til opplæringslova § 3-5)

 1. All bruk av diskriminerende språkbruk som for eksempel refererer til etnisitet, religion, kjønn, kropp eller legning er uakseptabelt.
 2. Krenkende adferd og mobbing tolereres ikke. Dersom man er vitne til episoder som kan oppfattes som mobbing eller trakassering skal dette rapporteres til lærer, rådgiver eller skoleleder.
 3. Det skal være arbeidsro i timene og alle skal vise respekt for opplæringa og medelevers læringsarbeid.
 4. Ingen får bruke internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov.
 5. Det er ikke lov å legge ut krenkende materiale om medelever eller skolens personale på internett.
 6. Det er ikke lov å snuse eller røyke på skolens område, eller i skoletida.
 7. Det er ikke lov å ha farlige gjenstander på skolens område.
 8. Elevene skal være på skolen og delta i opplæringen hele dagen
 9. Det er ikke lov å jukse eller å forsøke å jukse på prøver eller innleveringer
§4 Sanksjoner ved regelbrudd

Brudd på ordensreglementet og på regler som skolen har gitt, vil medføre konsekvenser. Refsingstiltak som benyttes skal stå i rimelig forhold til regelbruddet, og tiltakene skal komme i så nær regelbruddet i tid som mulig.

Skolen kan bare benytte refsingstiltak som er hjemlet i ordensreglementet. Før det blir tatt avgjørelser om sanksjoner/refsing, skal eleven ha mulighet for å forklare seg muntlig for den som skal avgjøre refsingstiltak.

Følgende refsingstiltak kan benyttes ved regelbrudd

 1. Muntlig eller skriftlig påtale fra lærer eller rektor med anmerkning
 2. Melding med hjem
 3. Midlertidig beslaglegging av gjenstander
 4. Nedsatt ordens og eller adferdskarakter ved særlig grove enkelthendelser, f.eks. vold.
 5. Bortvisning
 6. Straffbare forhold vil bli anmeldt til politiet
§5 Saksbehandling

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringsloven § 2-9, 4.ledd, §2-10 andre ledd, samt saksbehandlingsreglene i Forvaltningsloven kap. 3 og 6 ved enkeltvedtak.

Alvorlige og gjentatte brudd på skolens reglement, herunder krenkende, ondsinnet eller farlig adferd, kan føre til bortvisning fra opplæringa i inntil 3 dager. (opplæringslova § 2-10) Før avgjørelse om bortvisning skal opplysninger fra parter innhentes og foresatte skal ha hatt mulighet til å uttale seg. Andre refsingstiltak skal ha vært vurdert før bortvisning.  Bortvisning skal avgjøres av rektor. Avgjørelsen er et enkeltvedtak og kan påklages etter Forvaltningsloven § 28. Fylkesmannen er klageinstans.

Hvis en elev flyttes til en annen skole av hensyn til medelevene, vil det være et tiltak etter opplæringsloven § 8-1, siste ledd. Enkeltvedtak i slike tilfeller skal fattes av skoleeier.

Skolene i Vadsø er delegert myndighet til å fastsette egne regler tilpasset skolens lokale forhold..

Disse reglene må være i tråd med det vedtatte kommunale ordensreglementet.

Slike særregler kan være:

 • IKT reglement
 • Reglement for bibliotek
 • Reglement for læremidler
 • Bruk av spesialrom
 • Ekskursjonsregelment  /leirskoleopphold
 • Regler for prøver
 • Bruk av mobiltelefon