Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. – 4. trinn, og for barn med særskilte behov 1.-7 årstrinn. SFO er utenom den obligatoriske skoletiden.

SFO skal være med på å:

  • Gi barna tilsyn, omsorg og mulighet til lek, aktiviteter og arbeid under pedagogisk ledelse.
  • Utvikle skolen som et lokalt kultursenter i nærmiljøet.
  • Styrke samarbeidet mellom skolen og foreldrene.
  • SFO skal være et sted der barn skal få slappe av og leke fritt med ulike aktiviteter ute og inne. Barn har behov for fritt å kunne velge aktiviteter ut fra egne interesser. Leken er en viktig del av barnas utvikling, derfor setter vi den i sentrum.

Alle barn i målgruppen (1. - 4. årstrinn og barn med særskilte behov 1.-.7 årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Det er SFO-leder og/eller rektor som behandler søknadene. Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

Barn med særskilte behov har krav på plass 5.- 7. årstrinn.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage.

SFO skal:

  • være et trygt sted å oppholde seg for barna utover skoletiden
  • gi barna omsorg og tilsyn
  • legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter
  • være tilpasset barnas og foreldrenes behov

SFO er stengt på skolens planleggingsdager, men er åpen på elevfrie dager, juleferie og påskeferie (utenom helligdagene). Dette finner du i skoleruten.

SFO har sommerstengt fra og med uke 29 til og med uke 32.

Barn som har halv SFO-plass har 10 timer pr uke. Ved elevfrie dager, jul og påske, har de inntil 3,5 timer pr dag. Det kan ikke samles opp timer for å få fulle dager, det må følge en turnus over en uke.

Slik søker du

Du kan søke om SFO-plass via Visma Flyt (krever pålogging).

Endre eller si opp plassen

Ønsker du å endre eller si opp plassen gjøres det via Visma Flyt (krever pålogging).

Hovedopptak er 1. mai.

 

Priser for SFO 2022

Priser for SFO 2022
Plass Pris pr. mnd.
Full plass 2 525 kr
½ plass 1 265 kr
Dagplass 134 kr
Kost 295 kr

Gradert foreldrebetaling SFO.

Høsten 2020 ble det innført redusert foreldrebetaling i SFO ved offentlige skoler på 1.-2. trinn. Ordningen utvides til å gjelde 3.-4. trinn fra høsten 2021. 

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Det må legges ved siste mottatte skattemelding som dokumentasjon. Dersom man har en vesentlig eller varig endring av inntekten i forhold til hva skattemeldingen viser, må det i tillegg legges ved f.eks. lønnslipp, vedtak fra Nav, eller annen dokumentasjon på endret inntekt.


For at noen skal ha krav på inntektsgradert foreldrebetaling, må det foreligge en søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett skoleår av gangen. Det er kommunen som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett til inntektsgradert foreldrebetaling. Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg.

 

Vedtekter 

Fossevegen 19
9800 Vadsø

Telefonnummer til SFO - Vadsø barne- og kulturskole

SFO:
Base 1:
Telefon: 406 04810
Base 2
Telefon: 905 07739
 

Kontor:
Lone Hansen
Telefon: 78 94 28 00 / 78 94 28 01

Tove Akerhei
Telefon: 78 94 28 00 / 78 94 28 01

Epost til  Vadsø barneskole

Åpningstider

Man-Fre: (07.00) 07.30 - 16.30

 

Dagsrytme:   07.00 – 08.00 Frilek base 1 / frokost

                       Etter skoletid – Henter og registrer

                                                 13.30 Måltid

                                                 14.00 Frilek / planlagte aktiviteter

                                                 15.00 Basene slås sammen

                                                 16.30 Stenger

Kan åpne kl 07.00 ved behov.

Behov meldes SFO/skolen minst en uke før.