A-klassen

Kontaktlærer Gretha Norbye
Telefon 78 94 26 65/66
E-post Gretha.Norbye@vadso.kommune.no