Å ta fag fra videregående opplæring på ungdomsskolen

Hensikten med å ta fag fra videregående opplæring mens man enda er grunnskoleelev, er å forsere utdanningsløpet slik at en kan gå opp til eksamen i videregående skole tidligere enn normert.

Vadsø videregående skole tilbyr matematikk

Forskrift til opplæringsloven § 1-15 hjemler muligheten for å kunne ta fag på videregående nivå mens man fortsatt er elev i grunnskolen. Dette er ikke en rettighet som eleven har, og tilbud om fag fra videregående opplæring forutsetter at fylkeskommunen/en videregående skole vil samarbeide om en slik ordning, men i utgangspunktet er det mulig å følge alle fag. I praksis vil dette først og fremst omfatte alle fellesfagene, men det er også mulig å følge programfagene.

Vadsø videregående skole gir adgang til å følge matematikkundervisningen ved skolen. Dette er foreløpig det eneste faget som kan forseres i Vadsø.

Kompetansemålene er nådd

Forutsetningen for å kunne ta fag på videregående nivå, er at eleven har tilstrekkelig kompetanse i faget, altså at eleven har nådd kompetansemålene i faget. Denne vurderingen gjøres i samråd med eleven, foresatte og faglærer på ungdomsskolen. Deretter fatter rektor et enkeltvedtak i saken.

Eksamen

I praksis betyr dette at eleven enten avslutter matematikkopplæringen tidligere enn 10. trinn, f eks på 9. trinn. Det settes standpunktkarakter i faget og eleven meldes opp til skriftlig eksamen og er med i eksamenstrekket ett år tidligere enn i vanlig løp. Eleven er da ikke med i eksamenstrekket for matematikk i 10., men kan fortsatt bli trukket ut til eksamen i norsk eller engelsk. En elev som forserer utdanningsløpet kan dermed oppleve å gjennomføre mer enn en skriftlig eksamen i grunnskolen.

En annen mulighet er at eleven fullfører både grunnskoleopplæring og videregående opplæring samme år (10. trinn). Dette kan innebære at eleven gjennomfører to eksamener i matematikk samme år, og det medfører uansett to eksamener samme år, en (norsk, engelsk eller matematikk) på grunnskolenivå og en (matematikk) på videregående nivå. Dersom disse faller på samme dag, går grunnskoleeksamen foran og eleven tar eksamen på videregående skole førstkommende høst, uten at dette får konsekvenser for førstegangsvitnemålet.

Opplæring og timetall

Opplæringa i faget skjer på Vadsø videregående skole, og eleven skal primært bruke matematikktimene fra grunnskolen til dette. Dersom dette timetallet ikke er tilstrekkelig, kan eleven benytte timene til valgfag og 60 % av timene til utdanningsvalg. Det kan i tillegg gis fritak for opplæring i andre fag inntil 25 % av timene. Ved forsering av utdanningsløpet, kan eleven risikere å miste noen timer av det totale timetallet han/hun har krav på etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dette på grunn av at de to skolene har ulik timeinndeling, dagsrytme og at fagene ikke nødvendigvis faller sammen i tid. Konsekvensene av dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og elev og foresatte må samtykke før rektor fatter enkeltvedtak om forsering av utdanningsløpet.

Les mer her:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Udir-04-2013/