Informasjon om gjennomføring av mobbeundersøkelsen SPEKTER

BREV TIL FORESATTE:

Informasjon om gjennomføring av mobbeundersøkelsen SPEKTER

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø.

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Skolene i Vadsø skal gjennomføre undersøkelsen SPEKTER i høst. SPEKTER er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Denne undersøkelsen er utarbeidet av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. De har lang erfaring i å bistå kommuner og skoler med langsiktig og systematisk arbeid for et mobbefritt læringsmiljø i skoler og barnehager. Et godt, trent blikk er viktig, men det kan også være svært nyttig med andre verktøy i avdekking av mobbing og mekanismer i et klassemiljø.

De anbefaler  SPEKTER som et av redskapene til bruk for å avdekke mobbing, og som grunnlag for arbeidet som videre skal gjøres. Den er lett å gjennomføre og gir god informasjon om hva som rører seg blant elevene.

Som et ledd i arbeidet for et godt skolemiljø er det bestemt at alle skolene i Vadsø skal gjennomføre SPEKTER.  Den er ment som et supplement til elevundersøkelsen for enda bedre å kunne avdekke mobbing i skolen.

Kontaktlæreren eller en annen som elevene har tillit til gjennomfører undersøkelsen. Læreren presenterer undersøkelsen og forteller at dette handler om klassemiljøet.  Læreren oppfordrer elevene til å svare ærlig og det er ingen andre elever eller foreldre som får se svarene, KUN de aktuelle lærerne og rektor.

Informasjonen fra SPEKTER systematiseres av kontaktlæreren, i samarbeid med andre som har klassen og danner grunnlaget for det videre arbeidet.

Har dere ytterligere spørsmål rundt gjennomføring og etterarbeid av SPEKTER så ta kontakt.

Kurt Schjølberg

Kommunalsjef KUO