Informasjon til elever og foresatte om fremmedspråk 2

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM:

FREMMEDSPRÅK 2 

 

Fra og med skoleåret 2016-2017 er fordypning i matematikk et alternativ til fremmedspråk på linje med de andre fordypningsfagene. Elever på 8.–10. årstrinn skal enten ha fremmedspråk eller fordypning i engelsk, norsk, matematikk eller samisk eller arbeidslivsfag.                                                  

Elevene skal ha standpunktkarakter og kan komme opp til muntlig eksamen på 10.trinn. Karakteren vil telle til videregående opplæring. Det presiseres at alle fagene er likestilt og således like krevende for elevene.

Elevene skal normalt ha det faget de velger gjennom hele ungdomsskolen.                                   
Omvalg kan gjøres tidlig på 8.trinn såfremt det er plass i andre grupper.

Fremmedspråk på videregående:          

Alle elever på studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående skole skal ha et fremmedspråk, spansk, fransk eller tysk. Disse elevene må velge mellom fremmedspråk nivå 2 som bygger på språket fra ungdomsskolen, eller et nytt fremmedspråk nivå 1 som er et nybegynnerkurs. Både fremmedspråk nivå 1 og nivå 2 avsluttes i vg2, og begge gir studiekompetanse.  Det er derfor en stor fordel for de elevene som tenker seg en videre utdanning på høyskole eller universitet å velge enten spansk, fransk eller tysk på ungdomsskolen. Dersom du ikke velger språk på ungdomsskolen og velger studiespesialiserende utdanningsprogram må du har språk alle 3 årene på videregående.                     
De yrkesfaglige utdanningsprogrammene har bare engelsk som fremmedspråk.

 

Hvorfor velge tysk:

Norge har en lang tradisjon med både økonomisk og kulturell kontakt med tysktalende land. I de senere år har olje og gassindustrien ytterligere styrket disse båndene. Med tyskkunnskaper styrkes dine sjanser i jobbmarkedet. Gode tyskkunnskaper gjør deg til en produktiv medarbeider for en arbeidsgiver med globale forretningsforbindelser. Det er knapt noe som overbeviser kunder mer, enn at man snakker språket deres! Det er også mulig å ta deler av utdanningen din i et tysktalende land.

Nettopp i en tid som er preget av internasjonalisering, er det viktig at flest mulig i et lite land som Norge ikke bare behersker engelsk, men også lærer seg ett eller flere av de andre språkene med stor utbredelse, som f. eks. tysk.

Man kan si at:
- den som behersker engelsk er berget, men den som behersker et fremmedspråk i tillegg, har mange flere valgmuligheter!

 

Hvorfor velge spansk:

Spanskkunnskaper gir deg tilgang til et enormt område. Over 450 millioner mennesker snakker spansk i Spania, Latin-Amerika og USA. Spansk er offisielt språk i 19 land i Latin-Amerika. I tillegg til dette bor over 40 millioner spansktalende i USA.

Personer med spansk eller latinamerikansk opprinnelse utgjør i dag den største minoritetsgruppen i USA, og deres innflytelse over økonomiske og politiske beslutninger

øker stadig. Det har til og med utviklet seg et mellomspråk som kalles spanglish, en blanding av spansk og engelsk.

Spansk er et språk i stadig vekst. 15 millioner studerer spansk over hele verden, og det er det tredje mest brukte språket på Internett. Spansk et rikt språk på mange måter: Det gir deg mulighet til å kommunisere med mange mennesker og det er nøkkelen til utallige kulturelle opplevelser.

 

Fordypning i engelsk:

Fordypning i engelsk bygger på det samme faglige grunnlaget som engelskfaget og skal legge til rette for faglig fordypning og videreutvikling av språklig og kulturell kompetanse i engelsk, et språk som på verdensbasis er førstespråk for mange og andrespråk for stadig flere. Dette innebærer mestring av språk på ulike arenaer, innsikt i eget språk og forståelse for at språk brukes forskjellige i ulike sammenhenger. Fordypningsfaget skal også stimulere til engasjement for språk og språkbruk hos den enkelte og bidra til større motivasjon og selvtillit for aktiv språkbruk.
 

Fordypning i matematikk:

Fordypning i matematikk bygger på det samme faglige grunnlaget som fellesfaget matematikk og skal legge til rette for faglig fordypning og videreutvikling av matematisk tenkning. Faget skal bidra til at elevene utvikler økt selvtillit og motivasjon ved at de opplever mestring i arbeid med meningsfylte aktiviteter. Opplæringen skal legge grunnlag for å gi eleven kompetanse i å forklare og begrunne metoder, problemløsningsstrategier og resultater og uttrykke dette gjennom det formelle symbolspråket. Videre skal opplæringen bidra til at eleven utvikler matematisk forståelse ved å arbeide med matematiske begreper, operasjoner og sammenhenger. Dette innebærer arbeid med titallsystemet og regneoperasjoner som gir et grunnlag for å kunne gjennomføre beregninger effektivt, nøyaktig og fleksibelt. Ferdigheter i beregning er en forutsetning for å arbeide med sammensatte problemer i matematikk. Opplæringen må bygge på elevenes faglige forutsetninger slik at elevene får utfordringer som de mestrer og kan bygge videre på. Hovedområder i faget er: Tall og algebra og Geometri og måling

 

Arbeidslivsfag:

16. juli 2010 fastsatte Kunnskapsdepartementet læreplanen for forsøk med arbeidslivsfaget på ungdomstrinnet.. Arbeidslivsfaget skal knyttes til arbeidsoppgaver fra de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene i videregående opplæring, men tilpasses ungdomstrinnets nivå. Faget har to hovedområder, utvikling av produkter og tjenester og yrkesetikk og arbeidsmiljø.

Arbeidslivsfag kan være et alternativ for deg som sliter med teorifag og heller ser for seg en yrkesfaglig utdanning. Her gis også standpunktkarakter og eleven kan komme opp i muntlig eksamen.

Formål med arbeidslivsfag:

Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker krever dette høy kompetanse og gode grunnleggende ferdigheter. Arbeidslivsfag skal bidra til at elever på ungdomstrinnet kan tilegne seg grunnleggende kompetanse innenfor utvikling av tjenester og produkter i samfunnet. Gjennom arbeidet med faget skal elevene få kunnskap om krav som stilles til yrkesutøvelse og til yrkesutøvere, samt gis praktisk trening og innsikt i hvordan arbeidslivet fungerer.

Opplæringen skal stimulere elevenes interesser og gi motivasjon, arbeidsglede og opplevelse av mestring gjennom arbeid med tjenester og produkter. Faget skal legge grunnlag for gode arbeidsvaner og fremme evne til samarbeid. Elevene skal lære begreper og arbeidsmetoder innenfor lærefagene og utvikle evne til god samhandling med mennesker og godt håndlag med verktøy og hjelpemidler. I faget skal eleven gjennomføre ulike og varierte i aktiviteter frem til ferdigstilt tjeneste eller produkt.

Opplæringen skal tilby praktisk arbeid med oppgaver fra yrkesfaglige utdanningsprogram tilpasset ungdomstrinnet. Dette kan foregå i samarbeid med fagmiljøer lokalt eller regionalt og partene i arbeidslivet. Det skal videre legges til rette for å bruke varierte arbeidsformer med relevante materialer, redskaper og teknikker i et trygt arbeidsmiljø. Gjennom arbeid med tjenester og produkter skal faget bidra til å utvikle selvstendighet, samarbeid, serviceinnstilling, entreprenørskap og kreativitet.

 

Velg det du har lyst til – ikke tenk på hva de andre gjør. Det er din framtid det gjelder.

 

Mer informasjon kan du finne på:    http://www.fremmedspraksenteret.no