Handlingsplan for arbeidet med elevenes psykososiale skolemiljø

Klikk for stort bilde

Vadsø ungdomsskole

Sist revidert august 2018

Innhold


1. Innledning

2. Mål for arbeidet

3. Definisjoner

4. Forebyggende arbeid

5. Avdekking av saker

6. Håndtering av saker

7. Kontinuerlig, langvarig og systematisk arbeid

8. Vedlegg:

     1. Meldingsskjema    

  

1. Innledning

Denne planen er utarbeidet med utgangspunkt i Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringsloven), § 9a 1-4, Udir.s rundskriv 2-2010, tilsvarende plan for skolene i Bærum, Udir.s brosjyre om elevenes skolemiljø og ”Juss for skoleledere” red. Herdis Garmann Eriksen. I tillegg ligger ordensreglementet for Vadsø ungdomsskole, skolens plan for skole-hjemsamarbeid, og interne planer for tilsyn, samarbeidstid, rutiner (Info.perm) til grunn for tiltakene som omtales.

 

2. Mål for arbeidet

Alle elever ved Vadsø ungdomsskole skal oppleve å ha et godt arbeidsmiljø, slik at de opplever trivsel, trygghet og et godt læringsmiljø. Det betyr at skolemiljøet skal fremme helsen, trivselen og læringen til elevene våre. Skolen tilstreber å ha en aktiv holdning til forebyggende virksomhet.

Utgangspunktet for denne planen er elevenes ”Arbeidsmiljølov” § 9 A i Oopplæringsloven som sier:

§9 A-2 Retten til et trygt og godt skolemiljø
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring

§9 A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid.
Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det skal arbeides kontinuerlig og systematisk for å fremme elevenes helse, miljø og trygghet slik at disse kravene blir oppfylt. Rektor har ansvar for at dette blir gjort.

§ 9 A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø
Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig. Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev blir utsatt for dette. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller. Skolen skal sørge for at alle involverte elever blir hørt. Elevenes beste skal være grunnlaget for utarbeiding av en plan. Skolen skal lage en skriftlig plan med tiltak. Planen skal inneholde:

1. Hvilke problem som skal løses

2. Hvilke tiltak skolen planlegger

3. Når skal tiltakene gjennomføres

4. Hvem er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene

5. Når skal tiltakene skal evalueres

Skolen har plikt til å dokumentere tiltakene med bakgrunn i aktivitetsplikten

§9 A-5 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen krenker en elev
Dersom en som arbeider ved skolen får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider på skolen utsetter en elev for krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeier. Dersom det er en i ledelsen som står bak krenkingen skal skoleeier varsles direkte av den som først har fått kjennskap til denne krenkingen. Undersøking og tiltak etter § 9 A-4 tredje og fjerde ledd skal settes i verk straks.

§9 A-6  Fylkesmannens håndheving av aktivitetsplikten i enkeltsaker
Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken til Fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor. Fylkesmannen skal da avgjøre om aktivitetsplikten etter § 9a-4 og 9a-5 er oppfylt.

Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen. Skolens psykososiale miljø handler dermed om hvordan elever oppfører seg overfor hverandre på skolen og om samhandling mellom ansatte og elever.

Elevene ved Vadsø ungdomsskole skal ikke bli utsatt for krenkende ord og handlinger verken fra medelever eller lærere.

 

3. Definisjoner

Krenkende ord og handlinger kan for eksempel være mobbing, vold, rasisme og utestenging, eller enkeltstående utsagn om utseende eller funksjonshemninger.

Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelig ting mot en annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg.

Utestenging betyr at noen så godt som alltid blir holdt utenfor en gruppe eller klasse.

Vold innebærer at noen bruker fysisk makt for å skade andre.

Rasisme innebærer at noen blir forskjellsbehandlet eller plaget, for eksempel fordi de har en annen hudfarge eller snakker et annet språk.

Diskriminering betyr at en person blir dårlig behandlet eller trakassert, for eksempel på grunn av kjønn, funksjonsevne, tro, hudfarge eller opprinnelse.

Definisjonene er hentet fra Kapittel 9A, Opplæringsloven, Elevenes Skolemiljø (gjeldende fra 1. august 2017)

 

4. Forebyggende arbeid

De viktigste tiltakene for et godt arbeids- og miljø/læringsmiljø ligger i det forebyggende arbeidet. Skolen skal derfor aktivt og kontinuerlig arbeide med forebyggende tiltak som skal fremme elevenes psykososiale miljø. Til grunn for arbeidet ligger verdier om inkludering og tilpasset opplæring. Våre elever skal møtes ut i fra sine forutsetninger. Tiltakene nedenfor er utarbeidet i samarbeid med skolens ansatte, elevråd og skolemiljøutvalg. Tiltakene er utarbeidet med bakgrunn i erfaringer og forskning. Tiltakene evalueres etter oppsatt plan.

§ 9A-3 Nulltoleranse og systematisk arbeid:

”Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljø og tryggheten til elevene, slik at kravene i eller i henhold til kapitlet blir oppfylt. Rektor har ansvar for at dette blir gjort."

Forebyggende tiltak ved Vadsø ungdomsskole

Innhold/beskrivelser av tiltaket

Dokument/skriftlig rutine

Tid

Ansvarlig

Evaluering

Klasseledelse

Relasjonsbygging og gode rutiner

Fokus på tydelighet og forutsigbarhet

Rutiner for oppstart og avslutning av timen

Læringspartner for å fremme læring, samarbeid og relasjon mellom elevene

Tilpasset opplæring
styrker inkludering og mestring, som igjen kan forebygge uro

Informasjonsperm

Kontinuerlig

Lærere

Tas opp i samarbeidstid etter oppsatt plan

Vurdering for læring

Prinsippene i forskrift til opplæringsloven følges

Deltakelse i kommunens prosjektarbeid

Vurderingskriterier, vurderinger og framovermeldinger

Elevmedvirkning

Forskrift til opplæringsloven

Kontinuerlig

Lærere

Tas opp i samarbeidstid etter oppsatt plan

Mitt valg

Elevenes sosiale miljø er tema på trinnmøter.

Elevene har sosiale mål på arbeidsplanen som vurderes ukentlig i klassen.

 

 

Kontinuerlig

Lærere

Årshjul

Sosiale aktiviteter

Legge til rette for at skolebygget kan brukes til sosiale aktiviteter som eks ball og klassefester.

Klassene arrangerer ulike sosiale tiltak i løpet av skoleåret. Felleslunsjer, pizza- og spillkvelder

 

 

Foresatte

Klassekontakt

Ledelse

Kontaktlærere

 

Kartlegging

Elevundersøkelsen

Kartleggingsverktøy Spekter og andre verktøy utarbeidet av Utdanningsdirektoratet

Psykososialt miljø tas opp som tema på foreldrekonferansen

Foreldre er rollemodeller for egne  og andres barn

SWOT-analysen

Hver høst

Hver vår

Ledelse

kontaktlærer

Hvert år

Skole-hjem samarbeid

Foreldremøter

Konferanser

Elevsamtaler

Råd og utvalg

Skolens plan for skole-hjem samarbeid

Etter oppsatt plan

Ledelse

Kontaktlærere

faglærere

Årshjul

Tas opp i kollegiet og i SMU for evaluering

Turer

Varangeren

Vinterdrill

Vinteraktivitetsdager

Dagsturer

Informasjonsskriv om Varangeren og Vinterdrill

Aktivitetsplan

Arbeidsplaner

Etter oppsatt aktivitetsplan

Ledelse

lærere

Årshjul

Tas opp i kollegiet og i SMU for evaluering

Fagdager og temadager

Timeplanen brytes opp og klassene blandes trinnvis eller på tvers av trinn

Tilpasset opplæring, variasjon i arbeidsmåter, stasjonsundervisning,

Arbeidsoppgaver, lærestoff, læremidler, variasjon i organsiering av og intensitet i opplæring

BLIME-dagen

Anitimobbedag som er elevstyrt

Lærerne utarbeider opplegg som lagres i felles IT-mapper

Etter oppsatt aktivitetsplan

Lærere

Evalueres trinnvis og i fellesskap av lærere og ledelse etter at dagene er arrangert

Kantinedrift

Matpause i hyggelige omgivelser

God voksendekning i matpausen

Tilsynsplan (se regler for tilsyn)

Kontinuerlig

Ledelse

Lærere

Miljøarbeidere

Evaluering ved fastsetting av tilsynsplan og i SMU og elevrådet

Åpen gymsal

Gymsalen åpnes for aktivitet i matpausen

Tilsynsplan  (se regler for tilsyn)

Kontinuerlig

Ansatte

Evaluering ved fastsetting av tilsynsplan

Ordensreglement

Felles regler for alle på skolen

Informasjonsperm

Kontinuerlig

Alle ansatte påser at dette blir overholdt

Høst hvert år

Tas opp i kollegiet og i SMU for evaluering

Baseregler og klasseregler

Felles atferdsregler på basene

Utformes i samarbeid med elevene

Oppslag på hver base

Kontinuerlig

Kontaktlærere ansvarlig for utforming

Alle ansatte påser at basereglene blir overholdt

Høst hvert år

Tas opp i kollegiet og i SMU for evaluering

Vurdering i orden og oppførsel

Vurderingen skal si noe om

Hvordan elevene skal oppføre seg mot andre

Brudd på felles regler

Foresatte får info via Visma/It`s Learning

Forskrift til Opplæringsloven

Info skriv

Terminslutt

Lærerne på trinnet

10. trinn:

Lærerne på trinnet og rektor deltar på dette møtet

 

 

5. Avdekking

Vadsø ungdomsskole skal arbeide kontinuerlig med å avdekke tilfeller av mobbing, diskriminering, vold og rasisme gjennom vår daglige virksomhet. Alle ansatte ved skolen har en handlingsplikt etter § 9A-4 som betyr en plikt til å undersøke saken raskt, plikt til å gripe inn og plikt til å varsle rektor.

§ 9A- Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø,

1. ledd

”alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø. Dette innebærer en plikt for den enkelte til å være årvåken og aktivt observere hvordan elevene agerer hver for seg og seg imellom. At de ansatte følger med, er en nødvendig forutsetning for at de skal få mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Slik mistanke eller kjennskap utløser andre delplikter i aktivitetsplikten»

2. ledd:

« pålegger alle som arbeider på skolen en plikt til å varsle rektor om enhver mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Terskelen for hva som vekker en mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal være lav. At en elev verbalt sier frå at eleven ikke opplever at det er trygt og godt på skolen, oppfyller kravet til at den ansatte har «kjennskap»

Rutiner for avdekking av hendelser

Oppgave

Tid

Ansvarlig

Kartlegging av mobbing to ganger per år gjennom elevsamtale/foreldresamtale. Kontaktlærer rapporterer skriftlig til rektor.

2 ganger per år i forb. med halvårsevaluering

Kontaktlærer

Elevundersøkelsen gjennomføres

Kartlegging ved hjelp av verktøy utarbeidet av Utdanningsdirektoratet

Høst

Høst og Vår

Rektor/kontaktlærer

Rektor/Kontaktlærer

Årlig tema på foreldremøter, elevråd og skolemiljøutvalgsmøter

Vår (etter elevundersøkelse)

Høst fellesoppstart av alle foreldremøter

Rektor/kontaktlærer

Tilsyn i pauser. Tilsynet økes ved behov.

Kontinuerlig

Rektor/alle ansatte

Ansatte ved skolen undersøker saken og varsler skoleledelsen dersom de får mistanke om eller kunnskap om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme

Kontinuerlig

Rektor/kontaktlærer

 

6. Håndtering av saker

9A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø

Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken. Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finnes egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Skolen skal sørge for at alle involverte elever blir hørt. Elevenes beste vil være grunnleggende for det videre arbeidet. Skolen skal lage en skriftlig plan når det gjøres tiltak i en sak.

Planen skal inneholde følgende:

a. Hvilke problem tiltakene skal løse

b. Hvilke tiltak skolen har planlagt

c. Når tiltakene skal gjennomføres

d. Hvem er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene

e. Når skal tiltakene evalueres

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten etter første og femte ledd i Opplæringsloven § 9A

Ved Vadsø ungdomsskole skal alle elever og foresatte oppleve å bli tatt alvorlig hvis de kommer til skolen med bekymring om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.Skolen skal straks og uten opphold sette i gang tiltak med bakgrunn i tiltaksplanen for Vadsø ungdomsskole. Rektor har det overordnede ansvaret for at plan med tiltak blir fulgt opp.. Det er også rektors ansvar å fatte enkeltvedtak.

Faser for problemløsing:

 

Oppgave

Ansvar

Dokumentasjon

1

Undersøkelser og observasjon settes i gang umiddelbart når det oppstår mistanke eller det mottas melding

Rektor/
kontaktlærer

Meldeskjema
Sms
Epost
Telefonsamtale

2

Samtaler med eleven som opplever seg krenket, for å skaffe informasjon og gi støtte. Sikre at elevens egen subjektive opplevelse kommer fram.

Rektor/
kontaktlærer

Referat

3

Samtaler med foresatte til eleven som opplever seg krenket. Skolen legger til rette for et godt samarbeid når det gjelder tiltak som kan/bør gjøres.

Rektor/
kontaktlærer

Referat

4

Samtale med eleven som krenker

Er det flere som plager, snakkes det med én omgangen. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om at slik atferd er uakseptabel og må stoppe umiddelbart. Gjøre avtaler om oppfølging.

Rektor/
kontaktlærer

Referat

5

Samtale med foresatte til krenker

Skolen legger til rette for et godt samarbeid når det gjelder tiltak som kan/bør gjøres.

Rektor/
kontaktlærer

Referat

6

Rektor vurderer saken etter fakta innhenting

Rektor

Referat/

aktivitetsplan

7


Rektor utarbeider i samarbeid med lærer en aktivitetsplan snarest og senest innen 5 dager etter varsling. Planen skal inneholde følgende:

  1. Hvilke problem tiltakene skal løse
  2. Hvilke tiltak skolen har planlagt
  3. Når tiltakene skal gjennomføres
  4. Hvem er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene
  5. Når skal tiltakene evalueres

Rektor

Aktivitetsplan

8

Avviksmelding til Kommunalsjef

Rektor

Avviksmelding

9

Evaluering av tiltak i aktivitetsplanen

Rektor

Referat

Evt. nytt vedtak

10

Sanksjoner

Sanksjoner skal være i tråd med ordensreglementet.

Rektor

Referat

11

Oppfølging

Problemsituasjonene følges inntil de opphører helt. Alle involverte elever skal følges opp.

Rektor

Referat

12

Dersom krenkende atferd ikke opphører, skal andre eksterne parter inn i saken, for eksempel PPT, tverrfaglig utvalg, barnevern, politi eller konfliktråd.

Rektor

Referat

13

Hvis det er voksne ved skolen som plager elever, kan dette bli en personalsak

Rektor
Varsler
Kommunalsjef

Referat

 

7. Kontinuerlig, langvarig og systematisk arbeid

Det systematiske arbeidet skal være gjennomtenkt og planmessig. Planene og rutinene må følges av personalet. Skoleledelsen ved rektor skal følge med og har ansvaret for at det systematiske arbeidet er aktivt, systematisk og planmessig. Skolen er i startfasen av et Læringsmiljøprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet. Denne planen vil derfor vurderes og revideres underveis i prosjektperioden skoleårene 2018-2020.

Ved oppstart av nytt skoleår får alle ansatte en informasjonsperm der rutiner for den daglige driften ved skolen fremgår. Alle ansatte involveres i arbeidet med å konkretisere innholdet i begrepet krenkende adferd, felles adferds normer og hvordan ordensreglementet skal forstås. Tidspunkt fremgår av skolens plan for samarbeidstid.

Denne planen skal være med på å sikre at alle elever ved Vadsø ungdomsskole opplever å ha et godt læringsmiljø. Hos oss skal alle kunne lære i et miljø som fremmer

 

HELSE, TRIVSEL OG LÆRING

 

8. Vedlegg

 

1. Meldingsskjema-Bekymring for elevens psykososiale miljø

 

Skjema for elev og foresatt

Elevens navn:

 

Født:

Elevens klasse:

 

Bekymringen meldes til:

 

Bekymringen meldes av:

 

Dato for meldingen:

 

Hva dreier bekymringen seg om?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan ble bekymringen oppdaget?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annen faktainformasjon