Ordensregelment Vadsø ungdomsskole

 

ORDENSREGLENE FOR VADSØ UNGDOMSSKOLE
 

Vadsø ungdomsskoles ordensregler er hjemlet i opplæringsloven § 1 ‐2, § 2 ‐9, § 2-10, § 9a-1.


Skolen vår er et fellessamfunn der elevene, lærerne, og andre tilsatte har arbeidsplassen sin. 

På skolen skal alle føle seg trygge. Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ingen skal utsettes for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold, rasisme eller utestenging på skolen eller på skoleveien. Dette inkluderer også krenkelser gjennom digitale medier.

Vi må derfor ta hensyn til hverandre og vise respekt for medelever, lærere og andre tilsatte. Alle skal føre et akseptabelt språk.  Med dette mener vi at frekke svar, skjellsord, banning og kalling ikke tillates.

Tobakk og rusmidler er forbudt i skoletiden.  
Det er ikke tillatt å ha kniv eller andre farlige gjenstander med på skolen. 
Skolen har parfymeforbud. 

Mobiltelefon kan benyttes før og etter skoletid og i friminutt og pauser. 
Dersom telefonen skal benyttes i opplæringssituasjoner, skal dette styres av lærer. Det innebærer at telefonen kan bli inndratt ved ulovlig bruk.

Vi har rett til:  

- at alle behandler oss på en real måte 
- at det vi eier får være i fred  
- at alle møter presis til timene
- arbeidsro  

Vi har ansvar for:

‐ å holde orden i basene og i fellesareal 
‐ å ta vare på lærebøker og annet skolemateriell 
‐ å erstatte ting vi ødelegger eller roter bort  

Elevene skal derfor:

‐ rette seg etter beskjeder som blir gitt
‐ melde ifra til en voksen når de selv eller andre blir utsatt for krenkende atferd
- ta vare på skolens eiendeler

Brudd på ordensreglene kan føre til:

‐ muntlig påtale
‐ melding hjem
‐ erstatningskrav
‐ beslaglegning
‐ nedsatt ordens‐ og oppførselskarakter
‐ bortvisning

Alvorlige eller gjentatte brudd på skolens reglement, herunder krenkende, ondsinnet, og farlig adferd overfor andre på skolens område, kan føre til bortvisning fra undervisningen i inntil tre dager, jfr. § 2.10 i opplæringsloven. Gjentatte regelbrudd kan også føre til bortvisning fra undervisningen i inntil 2 klokketimer. Bortvisning fra timen kan avgjøres av læreren som har undervisningen. Bortvisning fra skolen avgjøres av rektor.

Rektor tar avgjørelsen om bortvisning etter å ha innhentet opplysninger fra de berørte parter.

Eleven har rett til å forklare seg. Foreldrene skal så langt råd er ha hatt anledning til å uttale seg. Andre hjelpe- eller refsingstiltak skal være vurdert. Avgjørelsen kan påklages etter forvaltningslovens § 28.

Revisjon av ordensreglementet er godkjent av Samarbeidsutvalget ved Vadsø ungdomsskole 13.11.13. Ordensreglementet har vært forelagt SU/SMU til uttalelse skoleåret 2014/2015.