Foreldremøte: Voksne skaper vennskap

Vi takker for alle bidrag på foreldremøtet den 19. mars. 

Når voksne snakker sammen skapes vennskap.

Husk å snakke sammen og med skolen dersom dere har noe å fortelle.

Lysarkene fra møtet (PDF, 963 kB)

Under ligger en avskrift fra det foresatte skrev under kafebord-arbeidet 

Hva kan dere som foresatte gjøre for å forebygge utestenging?

 • Invitere alle i klassen i bursdag
 • Lagre alle sine mobiltelefonnummer (voksne sitt ansvar)
 • Legge til rette for at det barnet som blir holdt utenfor får møte/være sammen med de som holder barnet utenfor. Vi som foreldre møtes og er sammen med barna, for eksempel kafebesøk.
 • Vi som foreldre har lav terskel for å ta kontakt med hverandre
 • Inkludere alle
 • Vise omsorg og empati
 • Snakke om kroppsspråk, språk og holdninger
 • Være gode rollemodeller
 • Delta i barnas aktivitet og observere
 • Snakke med barna om hvem de har vært med, og spørre om alle har hatt noen å være med.
 • Være bevisste å inkludere: bursdagsinvitasjoner, andre aktiviteter som sosiale kvelder
 • Ikke snakk negativt hjemme om andre.

 

Hvordan kan dere som foresatte bidra med å bygge vennskap og gode relasjoner mellom alle barna på skolen?

 • De voksne finner på ting sammen (turer, besøk, felles aktivitet)
 • Oppdra barna til at de selv sier ifra til hverandre på skolen- «Selvjustis»
 • Vise normal høflighet
 • Hilse når i møtes
 • Vise respekt for hverandre
 • Fram-snakke
 • Legge til rette for alle i selskap

 

Hvordan kan dere som foresatte bidra til å stoppe mobbing?

 • Varsle
 • Skape gode relasjoner
 • Gjøre ting i lag
 • Kommunikasjon
 • Nulltoleranse på alle arenaer
 • Tydelige voksne
 • Stille opp på fritidsarrangementer og liknende for å se hvordan barna oppfører seg
 • Observere
 • Gi beskjed
 • Ikke mobbe selv
 • Vær åpen for at også ditt barn kan være en mobber
 • Prate med barna/ stadig ha oppe mobbing som tema
 • Være interessert i barna/skoledagen/vennskap
 • Observere og varsle
 • Prate med barna og med foreldre/skole
 • Være undrende og forklarende

Hva legger dere som foreldre i begrepet nulltoleranse. Hvordan kan dere som foreldre være gode forbilder i arbeidet med nulltoleranse?

 • Foreldre må vise nulltoleranse overfor mobbing og krenkende atferd
 • Vise at vi kan si «unnskyld» når vi voksne sier og gjør feil
 • Nulltoleranse mot mobbing, og agere i alle situasjoner der en ser eller hører noe som kan være krenkende
 •  Vi som foreldre må være gode eksempler også med tanke på hvordan vi prater til andre voksne og barn.
 • Være bevisst på kroppsspråk
 • Viktig å være klar over at sitt eget barn kan være en mobber
 • Ingen rom for mobbing
 • Prate med egne barn
 • Egne holdninger
 • Være bevisst på hvordan vi snakker om andre hjemme
 • Være bevisst på hva vi skriver på Facebook
 • Det skal reageres på ord og handlinger- Foreldre skal gjøre det samme