Strategiplan for Vestre Jakobselv skole 2015-2017

Vestre Jakobselv skole i sentrum av bygda

Vestre Jakobselv skole er en kombinert barne- og ungdomskole som ligger midt i Vestre Jakobselv ca. 17 km vest for Vadsø. Med elva, skogen, fjellet og havet i skolens umiddelbare nærhet har skolen sitt hovedsatsingsområde på friluftliv og uteskole. Vi tilbringer mye tid ute i Varangernaturen og knytter undervisninga til naturfaglige og historiske emner. Skolen har som mål å være et senter i bygda og vil gjennom dette bidra til utvikling og trivsel.

Vår oppgave er i samarbeid med foreldre og lokalmiljø å gi barn og unge i Vestre Jakobselv opplæring i tråd med intensjonene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 og ”Kultur for læring”. Opplæringen skal ha sitt utspring i barn og unges erfaringer, kultur og nærmiljø.

Vestre Jakobselv skole skal arbeide for å gi våre elever opplæring i trygge omgivelser slik at de utvikler seg til selvstendige individer med god ballast og tro på fremtiden. Skolen skal arbeide for å fremme lokal kulturen og tradisjon, slik at barn og unge opplever tilhørighet og stolthet i forhold til hjemplassen.

Vi skal støtte opp om og bidra til utvikling og trivsel.  Som redskap for læring og utvikling vil vi tilrettelegge for varierte, aktive, relevante og praktiske læringsmiljøer.

”Vi skal ruste barn og unge til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.”

 

Visjon:    Vestre Jakobselv skole – et godt sted å lære

 • Glede, omsorg, trygghet og tilhørighet
 • Tydelige mål og forventninger
 • Systematisk oppfølging gir mestring
 • Variasjon i arbeidsmåter og organisering
 • Nysgjerrighet, undring, begeistring

Årsplanmål

Hovedmål 1 – Styrke ”Kultur for læring”

 • Vi skal styrke og stimulere elevenes grunnleggende ferdigheter og motivasjon for læring.
 • Vi skal ha varierte arbeidsmetodene og et godt utstyrt læringsmiljø.
 • Vi skal utvikle barns, unges og voksnes evner og læring gjennom innlevelse, utfoldelse og deltagelse. Et middel i dette er å utnytte bygdas naturgitte muligheter i undervisningen gjennom uteskole.
 • Vi skal bygge opp kompetansen blant personalet slik at de er i stand til å planlegge og gjennomføre gode målrettede tiltak med best mulig effekt i forhold til lokale og sentrale mål. 

Hovedmål 2- ”Kvalitet - høy faglig og sosial kompetanse”

 • Vi skal heve kvaliteten på vår opplæring innen fagområdene matematikk, lesing, skriving, begynneropplæring og kroppsøving.
 • Vi skal drive systematisk kartlegging og vurdering
 • Sikre at skolen til en hver tid har godt kvalifiserte lærere innen alle fagområder.

Generelt:

Vi har som mål å heve kunnskapsnivået for den enkelte elev gjennom hele skoletiden.

Vi skal ha fokus på elevens sterke sider og gjennom dialog med foreldre og elev legge opp til at læring skjer med utgangspunkt i dette.

Hovedmål 3 - ”Læringsmiljø”

 • Alle elevene skal oppleve trygghet og trivsel på skolen.
 • Vi skal utvikle et godt arbeidsmiljø der alle kan trives og utvikle seg.
 • De foresatte skal trives med skolen og kunne medvirke til en positiv utvikling på skolen.

Hovedmål 1 - Styrke kultur for læring

Ved Vestre Jakobselv skole skal vi:  Tiltak Ansvar

Vi skal styrke og stimulere elevenes grunnleggende ferdigheter og motivasjon for læring.

 • Skolen skal benytte de grunnleggende ferdighetene i alle fag.
Personale

Vi skal ha varierte arbeidsmetoder og et godt utstyrt læringsmiljø.

 • Det skal arbeides etter felles fastlagte metoder og læringsstrategier på hvert trinn. Alle læringsstrategier skal være innlært før 8. trinn.
 • Vi vil spesielt satse på arbeidsmetoder som benyttes ved eksamen.
 • Alle klasserom utstyres med multimedia anlegg. (data, lyskanon/TV, skjerm, overhead.)

 

Alle lærere, administrasjon

Vi skal utvikle barns, unges og voksnes evner til erkjennelse og opplevelse til innlevelse, utfoldelse og deltagelse

 • Skolen skal utvikle emnet friluftsliv i alle fag og legge til rette for utstrakt bruk av nærmiljøet i undervisninga.
 • Skolen skal legge til rette for at elevene får utfolde seg gjennom kulturelle innslag som musikk, film, drama og idrett.
Personale
Vi skal bygge opp kompetansen blant personalet slik at de er i stand til å planlegge og gjennomføre gode, målrettede tiltak med best mulig effekt i forhold til lokale og sentrale mål.
 • Legge til rette for at våre ansatte kan ta etter- og videreutdanning.
 

 

 

Hovedmål 2 - Kvalitet - høy faglig og sosial kompetanse

Ved Vestre Jakobselv skole skal vi:  Tiltak Ansvar

Vi skal heve kvaliteten på vår opplæring innen fagområdene matematikk, lesing, skriving, begynneropplæring og kroppsøving.

 • Satse på begynneropplæring i norsk og matematikk slik at elevene har gode lese-, skrive- og regneferdigheter før  5. trinn.
 • Utvikle undervisninga mot mindre tradisjonell klasseromsundervisning til mer bruk av praktiske aktiviteter der elevene erfarer og uvikler sin egen kunnskap.

Alle lærere, administrasjon

Vi skal ha god tilpasset opplæring med fokus på den enkelte elev.

 

 • Jevnlige elevsamtaler for å styrke den enkeltes muligheter for å utvikle sine ferdigheter.
 • Være tydelig på hvilke kompetansemål som gjelder i fagene og bruke dette i vurdering med og uten karakter.

 

 
Vi skal drive systematisk kartlegging og vurdering

 

 • Styrke vurdering uten karakter gjennom gode tilbakemeldinger til elever og foreldre.
 • Gjennomføre gode tester i fagene, norsk, matematikk og engelsk.

 

Personale

Administrasjon

Sikre at skolen til en hver tid har godt kvalifiserte lærere innen alle fagområder.

 • Sikre en best mulig stabilitet i lærerstaben
 • Være aktive i prosessen med å finne fram til nye lærere
 • Legge til rette for at våre ansatte kan ta etter- og videreutdanning.
Administrasjon

 

Hovedmål 3 - Læringsmiljø

Ved Vestre Jakobselv skole skal vi:  Tiltak Ansvar
Alle elevene skal oppleve trygghet og trivsel på skolen.
 • Vi skal fremme helse, trivsel, gode sosiale- og miljømessige forhold, samt forebygge mobbing, sykdom og skade

Generelt:

For at barnet skal trivsel på skolen må det oppleve imøtekommenhet og likeverdighet i alle situasjoner og sammenhenger. Skolen skal derfor ha fokus på sosial kompetanse og empatiske evner, og tilrettelegge for barns medvirkning.

Personale

Vi skal utvikle et godt arbeidsmiljø der alle kan trives og utvikle seg.

 • Sørge for at lagene fungerer best mulig
 •  
 • Finne fram til den enkeltes sterkeste sider og legge til rette for varierte arbeidsoppgaver.
 •  
 • Sikre at den enkelte får mulighet til å øke sin kompetanse i forhold til den jobb de skal utføre.

Alle lærere, administrasjon

De foresatte skal trives med skolen og kunne medvirke til en positiv utvikling på skolen

 • Foresatte skal oppleve imøtekommenhet og vilje til kontakt fra skolen side.
 •  
 • Skolen skal fremme en god dialog rundt den enkeltes barn, undervisningsmetoder og miljøtiltak.
 •  
 • Legge til rette for gode arenaer for medbestemmelse.

 

Administrasjon, personale