Brannfarlig vare

Lagring og håndtering av brannfarlig materiale

Det er innført meldeplikt for alle som håndterer farlig stoff. Innmelding av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff gjøres elektronisk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) via Altinn.

Tilsynsmyndighet

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i forskrift om håndtering av farlig stoff blir overholdt. DSB alene eller i samarbeid med kommunen fører tilsyn med virksomheter som representerer en betydelig risiko eller der DSB anser det nødvendig for å ha oversikt over risiko knyttet til ulykker. I praksis innebærer dette at kommunene er den primære tilsynsmyndigheten når det gjelder de aller fleste anlegg som håndterer farlig stoff. Unntak gjelder anlegg som er samtykkepliktige.

Kompetansekrav

Forskrift om håndtering av farlig stoff krever at den som prosjekterer, konstruerer, produserer, installerer, drifter, endrer, reparerer, vedlikeholder eller kontrollerer utstyr og anlegg skal ha nødvendig kompetanse. Tilsvarende gjelder enhver som håndterer farlig stoff utover det som er beregnet for personlig bruk. Virksomhetene skal påse at ansatte har nødvendig kompetanse og gi opplæring slik at alle arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte både ved normal drift og ved unormale situasjoner og driftsbetingelser. Opplæringen skal også omfatte rutiner og forholdsregler ved uhell og ulykker.

For mer informasjon om forskriften, se dsb.no.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Telefon: 33 41 25 00 (sentralbord)

Sikker lagring av gassflasker

Ved brannvesenets tilsyn med virksomheter som oppbevarer gass oppdages ofte ulovlig og farlig lagring av gassflasker. Det er viktig at alle som håndterer gassflasker, både faste ansatte og vikarer, får god opplæring av virksomhetene. Feil fylling av gassflasker er forbundet med stor risiko for lekkasje. Gassen er lett antennelig og en eventuell eksplosjon kan føre til alvorlige konsekvenser. 

Råd for sikker lagring av gassflasker

Oppbevaring skal foregå på en slik måte at det ikke oppstår lekkasjer som følge av fall, velt eller overbelastning av emballasjen.

Det skal være ryddig og ikke finnes unødvendig brennbart materiale der brannfarlige væsker eller gasser oppbevares. Brennbart materiale må derfor oppbevares med god avstand til de brannfarlige stoffene.

Brannfarlig gass må ikke oppbevares i kjeller fordi en antent lekkasje vil kunne medføre store skader på bygning, og fare for liv og helse.

Det er kun personell med spesialkompetanse som har lov til å fylle gassflasker. Forbud mot selvbetjent fylling av gassflasker.

Fylling av gassflasker skal utføres av personell ved flaskefyllingsanlegget. Personell som fyller gassflasker skal blant annet sjekke om flaskene fortsatt er sikre og at periodisk kontroll av flasken er utført innen fristen.

Lagring og håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer 

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som gir tillatelser til lagring av eksplosiver. Tidligere har kommunen gitt tillatelse til all lagring av eksplosiver opptil 250 kg NEI. De som har fått tillatelse fra kommunen, må melde/søke inn sine mengder på nytt til DSB.

Se dsb.no for ytterligere informasjon, eller kontakt brannforebyggende avdeling.