Store arrangementer

Den som er ansvarlig for festivaler, overnatting og andre store arrangement, skal i god tid i forveien melde fra til brannvesenet i kommunen. Det gjelder dersom arrangementet avholdes i et bygg eller på et område som normalt ikke benyttes til slike formål.

Sentrale krav

Sentrale myndigheter har utarbeidet en veileder for sikkerhet ved store arrangement. Veilederen er utarbeidet i en arbeidsgruppe bestående av Politidirektoratet, Mattilsynet, Helsetilsynet, Arbeidstilsynet, Statens bygningstekniske etat og Vegdirektoratet samt Norsk Rockeforbund.

Her finner du veilederen for sikkerhet ved store arrangement

Målsetning

Intensjonen til forskriften er å gi en mer helhetlig og forutsigbar behandling av de ulike arrangementene ved at det stilles like krav til de ulike arrangørene når det gjelder dokumentasjonen som skal utarbeides i forbindelse med arrangementet. Hele eller deler av dokumentasjonen sendes Brann og redning, slik at dokumentasjonen kan gjennomgås, i god tid før selve arrangementet starter.

Frist for innmelding

Arrangement skal meldes til brannvesenet i god tid før arrangementet. Frist for innmelding må skje senest en uke før arrangementet skal gjennomføres. For større arrangement er fristen seks uker.

Spørsmål rettes til Brannforebyggende avdeling på telefon 78 94 24 20

Uanmeldt tilsyn/kontroll

Vadsø brannvesen kan gjennomføre uanmeldt kontroll i forbindelse med arrangementet dersom det vurderes som nødvendig.