Bygg uten å søke

Fra og med 1. juli 2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke.

Den som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er byggeforbud i strandsonen. Hvis du har en eiendom som ligger mindre enn 100 meter fra vannet, må du fortsatt søke om tillatelse før du bygger.

Bygger du uten å søke, husk å melde inn til kommunen når bygget står ferdig.

Her kan du lese om hvordan du melder inn til kommunen.

Tiltakshavers ansvar

Husk at du som tiltakshaver selv har ansvar for at byggetiltaket ikke strider mot:

 • plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter,
 • kommuneplanens arealdel og andre reguleringsplaner
 • gitte tillatelser herunder dispensasjoner
 • annet regelverk

Som tiltakshaver må du melde inn bygningens plassering og areal når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag og matrikkel.

Kommunen har en egen prisliste for byggesaker.

Hva kan du bygge uten søknad?

Frittliggende bygning inntil 50m²

Bygningen må ikke plasseres utenfor byggelinjer. Sjekk reguleringskartet, for å finne ut hvor på eiendommen byggelinjene går.

Du trenger ikke å søke om å oppføre en frittliggende bygning på inntil 50 m2 på bebygd eiendom.
Bygningen må

 • ha en avstand på minimum 1,0 m fra nabogrensen
 • ha maksimal mønehøyde på 4,0 meter og gesimshøyde på 3,0 meter målt fra det ferdig planerte terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen
 • være i en etasje og kan ikke underbygges med kjeller
 • brukes som for eksempel garasje, carport, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue
 • ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom, eller brukes til overnatting

Direktoratet for byggkvalitet har også en egen veiviser, som kan hjelpe deg med å avklare søknadsplikten.

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. 

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag

Tilbygg inntil 15m² - ikke beboelse

Tilbygg er bygg som utvider bygningens grunnflate og bygges på bakken. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold (beboelsesrom) og må ha en avstand fra nabogrensene på minimum 4,0 meter. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadspliten, er terrasse, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Det må også her tas hensyn til Veglovens bestemmelser.

Tiltakshaver skal informere kommunen om tilbyggets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015.

Det er ikke lenger en forutsetning at reparasjon av installasjonen er begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Du må imidlertid være oppmerksom på at unntaket kun gjelder reparasjon av den bygningstekniske installasjonen, og ikke arbeider som griper inn i eksisterende brann- eller lydskillekontruksjon. Du kan for eksempel reparere ventilasjonskanaler som går gjennom flere boenheter, men dersom du må skifte ut kanlaer som gir behov for ny branntetting, må du søke om dette. Du må også søke dersom du endrer eller må lage nye gjennomføringer i brannskillet.

Levegg

Du trenger ikke å søke om å bygge levegg:

 • Hvis leveggen ligger minimum 1,0 m fra grensen til naboen, med lengde inntil 10,0 m og med høyde inntil 1,8 mete
 • Hvis leveggen ligger nærmere nabogrensen enn 1,0 meter eller i selve grensen, med lengde inntil 5 m og med høyde inntil 1,8 meter.

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning.

Skal du sette opp flere levegger i kombinasjon, må du søke om tillatelse.

Antenner
 • Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter
 • Panelantenner montert på vegg med høyde inntil 2 meter
 • Parabolantenner med diameter inntil 1,2 meter

er unntatt søknadsplikt.

Det er en forutsetning at plasseringen ikke innebærer fare for personsikkerhet.

Unntaket gjelder ikke der flere antennesystem skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

Mindre støttemur

Du trenger ikke å søke om å bygge:

 • mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 meter og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter.
 • støttemur på inntil 1,5 meter og avstand til nabogrense er minst 4,0 meter.
Mindre fylling eller planering av terreng

Du trenger ikke å søke om mindre terrengendringer. Det er ulike regler for ulike strøk:

 • I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå.
 • I tettbygd strøk er begrensningen 1,5 meter
 • På eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende kan avviket maksimalt være 0,5 meter.

Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter. Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres.

Her finner du utfyllende informasjon om hva du kan bygge.

Informasjon til naboer

Reglene for nabovarsling er noe endret. Det er presisert at det er tilstrekkelig med bruk av elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer at nabovarsel kan sendes via epost. Det er fortsatt mulig å benytte seg av registrert postsending (rekommandert) eller personlig overlevering.

Forskriften presiserer at der tiltak er avhengig av dispensasjon, skal nabovarslet uttrykkelig nevne de bestemmelsene det er behov å dispensere fra. Der dispensasjonen berører naboens interesser, skal begrunnelsen for dispensasjonssøknaden vedlegges nabovarselet.

Dersom det går mer enn ett år fra nabovarsling til søknad sendes kommunen, må det varsles på nytt med mindre det er gitt varsel etter plan- og bygningsloven § 12-10 tredje ledd.

Dette innebærer følgende:

Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller områdeplan, skal naboer og gjenboere underrettes. Etter plan- og bygningsloven § 12-10 nytt tredje ledd, skal berørte registrerte grunneiere og festere og, så vidt mulig, andre rettighetshavere i planområdet og naboer, få beskjed om at dette kan være den eneste gangen det blir anledning til å komme med merknader i byggesaken

Ferdigattest

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:

 1. ikke gjenstår alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller
 2. kun gjenstår forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der det søkes om ferdigattest etter punkt 1, avgjør kommunen om gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan brukes.

SERVICEKONTORET

Åpningstider: Man-fre: 10-14

Rådhusgata 5
9800 VADSØ

Tlf: 78 94 23 00