Bygge etter søknad

Skal du bygge kreves det som regel tillatelse fra kommunen.

Søknadspliktige nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving etc, behøver tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen.

Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter.

Veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet: Hvor stort kan du bygge?

Forhåndskonferanse

Søknadspliktige tiltak som krever fagfolk (ansvarlig foretak)

Send inn forespørsel om forhåndskonferanse pr. e-post til Vadsø kommune.

Husk å informere så langt det er mulig om detaljer i tiltaket som det ønskes møte om.

Søknadspliktige tiltak som du kan søke om på egen hånd

Send inn forespørsel om forhåndskonferanse pr. e-post til Vadsø kommune.

Husk å informere så langt det er mulig om detaljer i tiltaket som det ønskes møte om, først da kan man få avklart om forutsetninger for at tiltaket skal kunne la seg realisere, er tilstede.

Tiltak unntatt fra søknadsplikt

Husk at du har ansvaret, om du bygger uten søknad. Du kan få hjelp til vurderinger av regelverket, ved å sende en forespørsel pr. e-post til Vadsø kommune.

Kommunen har en egen prisliste for byggesaker.

Bygge?

Hvordan søker du?

Byggesøknad sendes Vadsø kommune. Byggesaksavdelingen mottar ikke søknad innsendt ved e-post.
I løpet av 2018 vil Vadsø kommune trolig kunne tilby elektroniske søknadsskjema.

 1. Sjekke at det ikke er midlertidig forbud mot bygging og deling i området.
 2. Du må vurdere om byggetiltaket kan være på forurenset grunn.
 3. Omfatter byggetiltaket vann og avløp, eller skal byggetiltaket plasseres nær offentlig vann- og avløpsanlegg?
 4. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. (når du har tegnet inn tiltaket vil situasjonskartet bli en situasjonsplan)
 5. Lag nabovarsel
 6. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før komplett søknad sendes samlet til kommunen.
 7. Send ut nabovarsel
 8. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:
  • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer
  • Eventuelt søknad om dispensasjon.
  • Målsatt situasjonsplan
  • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.
Situasjonskart

I de fleste byggesaker er det krav om at du sender inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart.

Hva gjelder for eiendommen?

Situasjonskartet skal maksimalt være ett år gammelt Du kan få kart ved henvendelse til Vadsø kommune. Bestilling av grunnlagsinformasjon er gratis.

Du mottar disse dokumentene (som pdf-filer):

 • Informasjonsskriv om leveransen, veiledning til byggesak og vann/vei/avløp
 • Situasjonskart som inkluderer ledningsnett (vann/avløp)
 • Reguleringskart
 • Reguleringsbestemmelser
 • Kommuneplankart med tegnforklaring og bestemmelser
 • Diverse planer (under/over grunnen, igangsatte planer og kommunedelplaner)
 • Spesielle hensyn - kulturminner med mer
Hva er ditt ansvar?

Tiltakshavers ansvar (Ditt ansvar som huseier)

Husk at du som tiltakshaver selv har ansvar for at byggetiltaket ikke strider mot:

 • plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter,
 • kommuneplanens arealdel og andre reguleringsplaner
 • gitte tillatelser herunder dispensasjoner
 • annet regelverk

Som tiltakshaver må du melde inn bygningens plassering og areal når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag og matrikkel.

Ferdigattest

Ferdigattest

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:

 • Ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller
 • Kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Der det søkes om ferdigattest etter bokstav b, avgjør kommunen om gjenstående arbeider er av en slik art at bestemmelsen kan brukes.

SERVICEKONTORET

Åpningstider: Man-fre: 10-14

Rådhusgata 5
9800 VADSØ

Tlf: 78 94 23 00