Eiendomsskatt på festetomter

Her finner du informasjon fra "Veileder om eiendomsskatt på festetomter" utgitt av KS Eiendomsskatteforum (KSE).

4.2 Varigheten av ulike festekontrakter og adgang til forlengelse

4.2.1 Generelt om hvilke regler som gjelder

Leie av grunn til hus som festeren (leieren) har eller får på tomta reguleres av tomtefesteloven av 20. desember 1996 nr 106. Tomtefesteloven trådte i kraft 1. januar 2002. Loven omfatter både leie av grunn for bolig- og fritidshus og andre former for bebyggelse som kontor-, industri- og lagerbygg mv. Festeforhold hvor hovedformålet er et annet en bolig/fritidshus faller utenfor tomtefesteloven.

Tomtefesteloven av 1996 erstattet tomtefesteloven av 1975. Før den tid var det i prinsippet kontraktsfrihet i festeforholdet. Siden den nye loven ikke skal gripe inn i etablerte rettsforhold, får ikke alle tomtefestelovens (1996) regler anvendelse for festeforhol som ble etablert før lovens ikrafttreden. Dersom en festeavtale blir forlenget etter tomtefestelovens ikrafttreden, gjelder imidlertid loven i sin helhet, se tomtefestelovens § 2 annet ledd. Siden mange løpende festeforhold er inngått før 2002, er det også nødvendig med en omtale av de eldre reglene.

4.2.2 Varigheten og rett til forlengelse ved feste av grunn til bolig eller fritidshus

Festeavtalens varighet
Før 1976 var det kontraktsfrihet mht. festetidens lengde ved feste av grunn til bolig- og fritidshus. For slike festeforhold gjelder det som er fastsatt i avtalen om festetid, se tomtefestelovens § 7 tredje ledd.

For festeavtaler inngått mellom 1975 og 2002, er festetiden 80 år, dersom det ikke er avtalt lengre tid eller feste uten tidsavgrensning, se tomtefestelovens § 7 annet ledd.

Festeforhold som er opprettet etter 1. januar 2002, eller avtaler som er forlenget etter dette tidspunkt, er evigvarende, dog slik at festeren har adgang til å si opp kontraktsforholdet.

Forlengelse av festeavtalen
Avtaler som er inngått eller forlenget etter 2002 er som nevnt evigvarende slik at det ikke er aktuelt med forlengelsesregler. For andre festeavtaler oppstår spørsmålet om festerens adgang til å folenge avtalen.

Tomtefesteloven ble endret i 2004 og 2006. Endingene hadde stor betydning for festere av tomt til bolig- og fritidshus. Utgangspunktet er nå at slike festere har ensidig rett til å forlenge festeavtalen til festen sier opp eller krever innløsning. Det vil si at festeren har en ensidig rett til forlengelse uten tidsbegrensning. Det fremgår av tomtefesteloven § 33.

Den ensidige retten til forlengelse for fester av tomt til bolig- og fritidshus gir en klar hovedregel for slike festeavtaler: Festeren er ansvarlig for eiendomsskatten.

KSE er kjent med at enkelte festere av tomt i bygdeallmenning har hevdet at de ikke er ansvarlige for eiendomsskatt på tomteverdien fordi retten til innløsning er begrenset etter tomtefestelovens § 34 annet ledd. Men dette bygger på en misforståelse; også i slike tilfeller gjelder retten til å kreve forlengelse på ubestemt tid. Festeren er altså ansvarlig for eiendomsskatten også i slike forhold.