Gebyrer forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ for eiendomssaker.

Innhold

1.1 Generelle bestemmelser
2.1 oppretting av matrikkelenhet
3.1 oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
4.1 Grensejustering
5.1 Arealoverføring
6.1 Kartlegging (tidligere koordinatbestemt)
7.1 Kartlegging (ikke tidligere koordinatbestemt)
8.1 Privat grenseavtale
9.1 Utstedelse av matrikkelbrev
10.1 Tjenester som skal betales etter medgått tid
11.1 Tidsfrister

1.1 Generelle bestemmelser

1.1.1 Betalingsplikt

Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot rekvirent hvis ikke annet er skriftlig avtalt.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Dersom rekvirent har betalt for mye i gebyr, skal kommunen så snart forholdet er klarlagt, tilbakebetale for mye betalt gebyr.  Det kan ikke kreves rentetillegg for mye betalt gebyr.

1.1.2 Hvilket regulativ skal brukes

Gebyrene for arbeider etter matrikkelloven skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en fullstendig rekvisisjon.

1.1.3 Betalingstidspunkt

Gebyret kreves inn forskuddsvis. For saker med flere enheter som påbegynnes til ulik tid kan det kreves del-innbetaling.

1.1.4 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.1.5 Fritak for gebyr

Når særlige grunner tilsier det, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt gi helt eller delvis fritak for betaling av kommunale gebyrer i en konkret sak.

“Særlige grunner” kan være tiltaksorientert eller tiltakshaverorientert. 

Eksempel på en tiltaksorientert sak kan være melding/søknad som gjelder et fredet eller verneverdig kulturminne.

Eksempel på tiltakshaverorientert forhold kan være betalingsevne eller samfunnsfunksjon f.eks. en humanitær og ideelle organisasjoner.

Jfr. kommunens praksis i forhold til ettergiving av andre skatter og avgifter.

1.1.6 Klage

Enkeltvedtak etter dette regulativet kan påklages.  Fylkesmannen er klageinstans.

Klage på gebyrfastsettelse eller søknad om helt eller delvis fritak for å betale gebyr, medfører ikke utsettelse av betalingsfrist.

Ved klage skal forvaltningslovens regelverk følges. Klagefristen er 3 uker.

1.1.7 Avbrutt arbeid

Når en rekvirent forårsaker at kommunens arbeid må endres, avbrytes eller avsluttes før det er fullført, skal det betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre.

1.1.8 Endring av regulativet eller gebyrsatsene

Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år.

1.1.9 Gebyr til statlige etater

Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.

Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.

1.1.10 Timepris

Timekostnadene dekker både de direkte og de indirekte kostnadene.

For timebaser oppmåling er satt et minstegebyrsom dekker ”faste” kostnader i forbindelse med målearbeidene (tilrettelegging, med mer).

2.1 Oppretting av matrikkelenhet

<Til toppen>

2.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn (videreført)

 

2018

Areal 0 – 2.000 m2

13 428

Areal 2.001 – 2.500 m2

14 658

Areal 2.501 – 3.000 m2

15 683

Areal 3.001 – 3.500 m2

16 913

Areal 3.501 – 4.000 m

17 938

Areal 4.001 – 4.500 m2

18 963

Areal 4.501 – 5.000 m2

20 090

Areal pr. dag fra 5.001 m2

1 589

Punktfeste

7 688

 

2.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (ny)

 

2018

Areal fra 0 – 2.000 m2

9 820

Areal pr. da. fra 2.001 – 5.000 m2

1 374

Areal pr. da. fra 5.001 m2

1 169

 

2.1.3     Oppmåling av uteareal på eierseksjon (ny)

 

2018

Areal 0 – 250 m2

8 405

Areal fra 251 – 2.000 m2

11 214

Areal fra 2.001 m2 pr. da

1 374

Areal over 5.000m2 etter medgått tid. Minstegebyr

21 115

 

2.1.4 Oppretting av anleggseiendom (ny)

 

2018

Volum fra 0 – 2.000 m3

11 173

Volum fra 2.001 m3 pr. 1000 m3

1 374

Volum 5.001 m3 etter medgått tid. Minstegebyr

21 115

 

2.1.5 Registrering av jordsameie (ny)

 

2018

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

8 405

 

3.1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning (ny)

<Til toppen>

 

2018

Gebyr for opprettelse av matrikkelenhet

4 121

*I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning i samsvar med 6.1.1 til 6.1.5 ovenfor innen fristen på 3 år.

3.1.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller martikulering (videreført)

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endret hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 avgebyrsatsene etter 2.1.1 og 2.1.5.

4.1 Grensejustering

<Til toppen>

4.1. 1Grunneiendom, festegrunn og jordsameie (tilleggsareal) (videreført)

Ved gebyr for grensejustering kan areal for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av den minste eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. For grensejustering til vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

 

2018

Areal fra 0 – 250 m2

4 408

Areal fra 251 – 500 m2

6 610

Areal fra 501 – 1.000 m2

10 045

Areal fra 1.001 – 2.000 m2

14 012

Areal over 2.000 m2 etter 6.1.1

 

 

4.1.2 Anleggseiendom (ny)

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men maksimale grensen settes til 1.000 m3

 

2018

Volum fra 0 – 250 m3

4 203

Volum fra 251 – 1.000 m3

7 667

 

5.1 Arealoverføring (ny)

<Til toppen>

5.1.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Arealoverføring erstatter hjemmelsovergang av areal ved skjøte. Oppmålingsforretning skal tinglyses. Tinglysingen utløser dokumentavgift som kommer i tillegg til gebyret her. Arealoverføring til vei- og jernbaneformål er unntatt tinglysing.

 

2018

Areal fra 0 – 250 m2

14 145

Areal fra 251 – 500 m2

21 115

Areal pr. da. fra 501 m2

4 182

 

5.1.2 Anleggseiendom (ny)

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 

2018

Volum fra 0 – 250 m3

14 145

Volum fra 251 – 500 m3

21 115

Volum pr. nytt 500 m3

4 182

 

6.1 Kartlegging (tidligere koordinatbestemt)

<Til toppen>

6.1.1 Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning (ny)

 

2016

2017

For inntil 2 punkter

3 500

3 588

For overskytende grensepunkt, pr. punkt

1080

1 107

 

7.1 Kartlegging (ikke tidligere koordinatbestemt)

<Til toppen>

7.1.1 Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter (ny)

 

2018

For inntil 2 punkter

7 073

For overskytende grensepunkt, pr. punkt

1 271

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

8.1 Privat grenseavtale (ny)

<Til toppen>

 

2018

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

2 870

For overskytende grensepunkt, pr. punkt

349

Billigste alternativ for rekvirenten velges.

Alternativt kan fastsettes etter medgått tid.

9.1 Utstedelse av matrikkelbrev (ny)

<Til toppen>

 

2017

2018

Matrikkelbrev inntil 10 sider

240

246

Matrikkelbrev over 10 sider

490

502

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

10.1 Tjenester som skal betales etter medgått tid (videreført)

<Til toppen>

For arbeid som ikke inngår inn under gebyrregulativet, kan gebyr regnes etter medgått tid.

Timesatsen skal beregnes etter 1,2 0/00 av brutto årslønn

11.1 Tidsfrister (ny)

<Til toppen>

Dersom kommunen oversitter fristen, skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføring avkortes med en tredjedel. Dersom kommunen oversitter fristen med ytterlige to måneder, skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel. Bystyret selv kan i forskrift vedta at fristen ikke løper i en bestemt tid om vinteren, som settes til å vare fra 15. oktober til 15. mai.