Gebyrregulativ plan- og byggesaker

Vedtatt av Vadsø bystyre den 14.12.2017.
Regulativet erstatter tidligere gjeldende regulativer etter PBL 1985, vedtatt av Vadsø bystyre den 17.12.2016.

Hjemmel:                                                                         

  • § 33-1 i Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, med endringer sist av 25.juni 2010.      
  • § 32 i Matrikkelloven av 17. juni 2005, og matrikkelforskriften § 16.                                      
  • § 7 i lov av 23. mai 1997 om eierseksjoner, sist endret 03. september 2010
  • § 52a i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, med endringer sist ved lov av 01. juli 2010.

C.2 Plansaker (§§ 12-2, 12-2, 12-3, 12-14)
C.3 Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker)
C.4 Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding
Kap. D Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)

B.2 Kopierings- og utskriftssatser

Gebyrsatser for kopiering av dokumenter og utskrifter fra pc:                                                                  

Pris pr papirkopi (format A0-A5) :       kr 150
Pris pr pc-utskrift :  kr 150

                                               

B.3 Meglerpakke (gebyret gjelder for alle henvendelser, også private)

Pris, kopi av festekontrakt/ målebrev, kart, tegninger,
reg. planer, etc.: 
kr 1 870,-

 

C.1.1 Situasjonskart - en eiendom/ bruksenhet med naboer

Pris kr 530,-

  

C.1.2 Forenklet situasjonskart (uten planinformasjon) - en eiendom/bruksenhet med naboer

Pris:     kr 430,-

  

C.1.3 Kart med eiendomsoversikt – flere eiendommer

Kart til planlegging, prosjektering og dokumentasjonsarbeid over område med flere eiendommer beregnes gebyret etter medgått tid. Jfr. punkt B1 - Timepris.

Minstegebyr

kr 430,-

                                         

C.1.4 Eiendomsoppgave med kartvedlegg

C.1.3 skal gebyr beregnes etter medgått tid. Jfr. punkt B1 - Timepris.                                    

Minstegebyr kr 430,-

 

C.1.5 Andre kart- og eiendomsoppgaver

Beregnes etter medgått tid. Minstegebyr:                                                                         

Minstegebyr kr 210,-

 

C.2 Plansaker (§§ 12-2, 12-2, 12-3, 12-14)
<til toppen>

C.2.1 Planavklaringsmøte med referat (pr. møte)

a. Enkel sak: kr 570,-
b. Middels tung sak: kr 1 070,-
c. Komplisert sak:  kr 1 540,-


Hvor det innen ett år kommer søknad om godkjenning i samme sak, skal saksgebyret reduseres medbetalt gebyr for gjennomført planavklaringsmøte (første møte).

C.2.2 Forhåndsvurdering (Pbl §§12-3)

Forhåndsvisning: kr 5 300,-

 

C.2.3 Mindre vesentlig endring (Pbl §§12-14)

Mindre vesentlig endring: kr 3 160,-

 

C.2.4 Privat forslag til reguleringsplan (områderegulering el. detaljregulering) eller endring av disse (Pbl §§ 12-1, 12-2, 12-3, 12-14)                                                                

Saksgebyret skal beregnes etter følgende tabell:

  Basisgebyr* Arealgebyr, areal inntil 5000m² pr. 100m² Arealgebyr, areal utover 5000m² pr. 100m² Bearbeiding
Enkel sak kr 15 500 kr 120 kr 100 Etter medgått tid
Middels tung sak kr 19 600 kr 170 kr 100
Kompliset sak kr 24 800 kr 180 kr 120


* Basisgebyret er et fast gebyr til dekning av kommunes gjennomsnittskostnader med en søknad som er fullstendig fra søkers  side, fram til saken er en ”offentlig” plansak. Gradering som angitt i C.2.1.

Maksimumsgebyr for plansaker er kr 42 200,-


Der hvor en plan inneholder punktfeste, regnes hvert å utgjøre et areal på 1.000 m².                    

Bearbeiding etter medgått tid, timepris er  kr 870,-


Virksomhetsleder ved plan- og forvaltning avgjør hva som er enkel, middels eller komplisert sak. Det betales ikke arealgebyr for planutkast eller del av planutkast som omfatter vernehensyn, friområder, landbruksområder, kommunale bygge- og anleggsområder, allmennyttige formål eller offentlige trafikkområder.                                                                  

Pbl § 2-1 – krav til digital plan

Med hjemmel i pbl § 2-1 krever Vadsø kommune at planforslag leveres i digitalform.                    

Regelen forutsetter at planens kartdata er i SOSI-kodet form. Dersom kommunen som ledd i saksbehandlingen fram til saken blir en ”offentlig” plansak, må bruke tid på bearbeiding av planpresentasjonen, skal det betales et tilleggsgebyr etter medgått tid.
Det skal betales fullt gebyr selv om forslagsstilleren trekker saken.
Dersom det faste utvalg for plansaker ved sin 1.gangs behandling av saken (prinsippavgjørelse) forkaster forslaget, skal 50 % av gebyret tilbakebetales.
Dersom det faste utvalg for plansaker ved senere behandling forkaster forslaget skal det betales fullt gebyr.                                                                 

Ønsker kommunen at planområdet utvides, skal det kun betales arealgebyr for den del som søker ønsker å regulere. Framsetter rådmannen et alternativt forslag til det innsendte utkast og dette blir vedtatt, kan gebyret reduseres med inntil en tredjedel dersom det gir vesentlig redusert utbyggingspotensial/-areal i forhold til det private forslaget.                                                                          

C.2.5 Konsekvensutredning (pbl §§ 14-1 tom 14-6)

Hvor kommunen er godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger (jf. Forskrift 2009-06-26-855), betales gebyr etter brukte timeverk og utgifter som kommunen måtte ha hatt til fagkyndig bistand.

Basisgebyr kr 19 000,-


C.3 Tiltakssaker (bygge- og anleggssaker)
<til toppen>

C.3.1 Ikke tilfredsstillende dokumentasjon

Ved vesentlige mangler ved søknad,
som utløser skriftlige henvendelser
kr 770,-


C.3.2 Gebyr beregnet etter medgått tid

For gebyr som skal beregnes etter medgått tid,
jf. regulativet, timesats
kr 870,-


C.3.3 Merarbeid

Ved ulovlig igangsatt byggearbeid skal tiltakshaver gebyrlegges for kommunens merarbeid med registrering, kartlegging etc. etter medgått tid.                                                                         

Timepris kr 870,-


C.3.4 Forhåndskonferanse (pbl § 21-1)

a. Tiltak uten ansvarsrett eller tiltak i tiltaksklasse 1 kr 0.-
b. Tiltak i tiltaksklasse 2 kr 1 220,-
c. Tiltak i tiltaksklasse 3 kr 1 580,-


C.3.5 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver (pbl § 20-2)

a. Søknad som krever oppdatering av offentlige kart
eller register
kr 2 100,-
b. Søknad som ikke krever  kr 1 220,-
c. Søknad som ikke gjelder etter fritidseiendom kr 3 800,-
d. Ikke søknadspliktige tiltak som kommunen må 
byggesaksbehandle pga oppført bygg i strid med pbl
kr 1 810,-


Dersom saken utløser søknad (for eksempel for nær nabogrensen og naboen har innvendinger) kommer saksbehandlingens grunnbeløp i tillegg.

Hvis kommunen krever at en søknad etter § 20-2 skal omgjøres til søknad etter § 20-1, skal eventuelt innbetalt gebyr for første søknad komme til fratrekk i saksgebyret. Der hvor tiltakshaver innen 3 år sender revidert melding som medfører at offentlig kart eller register skal ajourføres, skal det betales tilleggsgebyr tilsvarende 25 % av gebyr etter pkt. a.

C.3.6 Godkjenning av foretak m.v. for ansvarsrett (pbl kapittel 22)

Behandling av en søknad:

a. Der foretaket ikke har sentral godkjenning
(pr. foretak)
kr 1 380,-
b. Der foretaket skal ha godkjenning (selvbygger) kr 1 380,-

Foretak uten sentral godkjenning og selvbygger, 
ved 2. gangs godkjenning

kr 770,-


C.3.7 Dispensasjon (pbl kapittel 19)

Det betales gebyr for hvert forhold som krever dispensasjon.

Søknad som krever høring kr 5 000,-
Søknad som ikke krever høring kr 4 615,-


Gebyr for dispensasjon kommer i tillegg til saksgebyr etter pkt. C.3.5

C.3.8 Tiltak som krever søknad og tillatelse, med krav om ansvarlige foretak (pbl § 20-1)

Oppregningen av tiltak under C.3.5 er ikke uttømmende. Kommunen fastsetter i alle søknadssaker hvilket punkt i regulativet gebyret skal beregnes etter.                                                              

Hvor det i malen er forutsatt faste gebyrer, forutsettes søknad basert på preaksepterte løsninger. Der dette ikke er tilfelle, skal gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand. I disse sakene skal gebyret ikke være mindre enn vedtatt fastgebyr.                                                                

Hvor et tiltak er et kombinasjonstiltak med flere ulike og selvstendige bruksenheter, skal det betalesgebyr etter høyeste gebyrkategori. For søknad hvor gebyr skal betales pr. enhet som inngår i søknaden, gjelder regelen om høyeste gebyrkategori bare for vedkommende enhet. For kap. C.3.5, vil søknader om rammetillatelser utgjøre halve gebyret, mens andre halvpart utgjøres av søknad om igangsettingstillatelse og senere ferdigattest.

C.3.8.1 Oppføring av bygning (pbl § 20-1 bokstav a)                                         

Saksgebyr for konstruksjon, anlegg og vesentlige terrengendringer, som er integrert del i en byggesøknad, er, med unntak for punkt C.3.5.13 (heis m.v.), medregnet i byggesaksgebyret.

Boligbygging:

Enebolig kr 9 290,-
Enebolig med sokkel/hybelleillighet kr 10 220,-
For hver ekstra utleieleillighet, pr leillighet kr 3 620,-
Boligbygg med flere selvstendige boligenheter, pr. enhet kr 5 050,-
Selvstendig boligenhet i bygg med annet formål,
pr. enhet
kr 5 050,-


Alle andre kategorier nybygg, tilbygging, påbygging, underbygging, midlertidig eller transportabel bygning, konstruksjon eller anlegg

Inntil 50 m² kr 3 210,-
50 - 100 m² kr 6 430,-
100 - 200 m²

kr 10 320,-

200 - 400 m² kr 15 550,-
400 - 600 m² kr 23 300,-
Over 600 m², hver ekstre 200 m² gir tillegg på kr 6 240,-


C.3.8.2 Fasadeendring m.v. (pbl § 20-1 bokstav c)

Tiltaksklasse 1 kr 1 550,-
Tiltaksklasse 2 kr 2 310,-
Tiltaksklasse 3 - medgått tid og utgifter til fagkyndig
bistand - minstegebyr
kr 3 020,-


C.3.8.3 Bruksendring m.v. (pbl § 20-1 bokstav d)  

a. bruksendring som ikke medfører endring av bygning
tekniske installasjoner mv.
kr 2 050,-
b. bruksendring som forutsetter endring av eksisterende bygning(er), konstruksjoner eller anlegg, gebyrlegges med 50% av satsene i pkt 3.8.1


C.3.8.4 Riving av bygning, konstruksjon eller anlegg (pbl § 20-1 bokstav e)

Gebyr beregnes etter medgått tid og utgifter til fagkyndig bistand.                 

Minstegebyr kr 2 050,-


C.3.8.5 Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner (pbl § 20-1 bokstav f)

For andre søknadstiltak skal det bare kreves særskilt gebyr der søknaden er et selvstendig tiltak. Gebyret skal beregnes ut fra brukte timeverk og utgifter til fagkyndig bistand.

Minstegebyr kr 2 050,-


C.3.8.6 Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i bolig m.v. (pbl § 20-1 bokstav g)

Fast pris kr 2050,-


C.3.8.7 Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretning. (pbl § 20-1 bokstav h-i)

Hvor nedenstående tiltak inngår i søknad etter plbl § 20-1 bokstav a, skal det ikke kreves gebyr. Hvor tiltaket er et selvstendig tiltak og i tiltaksklasse 1, er gebyrene:                          

a. Innhegning kr 2 050,-
b. Skilt/reklame (Pbl §30-3) uten godkjent plan.
Første skilt
kr 2 000,-
For tilleggsskilt i samme sak og for skilt som er i samsvar med godkjent plan, pr skilt kr 990,-

 

C.3.8.8 Delingssøknad (pbl § 20-1 bokstav m)

 

a. For behandling av søknad om deling av grunneiendom (privat eller statsgrunn) kr 3 290,-
b. For behandling av delingssøknad med mer enn èn arealenhet betales et tillegg pr arealenhet utover èn kr 670,-


C.3.8.9 Vesentlige terrenginngrep (pbl § 20-1 bokstav k)           

For terrenginngrep inntil 200 m² bruttoareal kr 3 980,-
I tillegg kan kommunen, for større tidkrevende anlegg, kreve ett tillegg etter medgått tid, minste tillegg kr 1 160,-


C.3.8.10 Konstruksjon og anlegg (pbl § 20-1 bokstav a og j)

For enkle byggverk og konstruksjoner som er del av et anlegg og som inngår i tiltakssøknaden, f.eks. kiosk, enkle byggverk for renseanlegg, damhus, master o.l., er disse delene av tiltaket medregnet i nedenstående gebyrer.

Derimot skal det for tiltak etter pbl § 29-9 (heis m.v.) og større byggverk som inngår i et anlegg, i tillegg til nedenstående minstegebyr, også betales gebyr etter C.3.8.1 og C.3.8.11.

Kommunen kan for større tidkrevende anlegg kreve ett tillegg etter medgått tid, og i tillegg skal tiltakshaver refundere kommunens utlegg til fagkyndig bistand, (jf. pbl § 29-9, annet ledd)

Minstebebyr kr 3 160,-


Parkerings-/opplagsplass, forstøtningsmur, vernevoll/-grop, kai, molo, o.l.

Tiltak i tiltaksklasse 1 kr 2 050,-
Tiltak i tiltaksklasse 2 kr 3 100,-


Veger med tilhørende innretninger            

Tiltak med veglengde inntil 200m kr 2 050,-
Tiltak med veglengde over 200m kr 4 100,-


Damanlegg, basseng, brønn o.l.                 

Tiltak i tiltaksklasse 1 kr 2 050,-
Tiltak i tiitaksklasse 2 kr 3 100,-


Røranlegg (vann, avløp, olje, gass), el., tele, TV og signalanlegg over, på og underjordoverflaten for inntil èn km trasélengde

Tiltak i tiltaksklasse 1 - grunngebyr kr 2 050,-
Tiltak i tiltaksklasse 2 - grunngebyr kr 3 140,-


Her kan i tillegg komme saksbehandlingsgebyr av søknad om utslippstillatelse i henhold til Forurensningsloven.                                                                                                                                 

Andre konstruksjoner og anlegg                                                                             

For andre typer konstruksjoner og anlegg skal det betales gebyr etter brukte timeverk, også i klasse 1 og 2.

Tiltak i tiltaksklasse 1 - minstegebyr kr 2 050,-
Tiltak i tiltaksklasse 2 - minstegebyr kr 3 140,-


C.3.8.11 Heis, rulletrapp, og rullende fortau. (pbl § 29-9)                                        

Beregnes etter medgått tid - minstesats kr 2 020,-


C.3.9 Plassering og beliggenhetskontroll

For utplassering av bygg pr. byggning kr 3 860,-


I tillegg kan kommunen for større tidkrevende oppmålingsarbeid kreve ett tillegg etter medgått tid.

C.4 Endringer i forhold til gitt tillatelse eller registrert melding
<til toppen>

C.4.1 Søknad om endring i forhold til gitt tillatelse. Melding om endring i forhold til gitt melding

Endring i forhold til gitt tillatelse hvor endring medfører ny nabovarsling kr 1 330,-
Søknadsendring som ikke krever nabovarsling kr 690,-
Meldingsendring som medfører ny oppdatering av offentlig register kr 1 010,-
Meldingsendring som ikke medfører kart- og registreringsoppdatering Ikke gebyr


Er det søkt om større endring(er), kan kommunen kreve at saken skal behandles som ny sak. Kommunen skal i så fall avgjøre om det skal fastsettes reduserte gebyrer i forhold til regulativet, jf.kap. A.4.

C.4.2 Avviksbehandling

For behandling av rapportert avvik, som er avdekket gjennom kommunens kontroll, er gebyret pr. behandlet avvik kr 420,-


Kap. D Gebyrer for arbeider etter lov om eierseksjoner (§ 7)
<til toppen>

D.1 Begjæring om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

a. Sak som krever befaring 5 rettsgebyr
b. Sak som ikke krever befaring 3 rettsgebyr


Rettsgebyret fastsettes av Stortinget

D.2 Ny behandling av avslått søknad

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)

Kap. E Gebyrer for arbeider etter forurensingsloven (§ 52a)                                                                    

Søknad om utslippstillatelse kr 3 160,-

 

Gravemelding

Tjeneste pris
Gravemelding Kr 785