Skal du grave?

Ved all gravearbeid på kommunale, fylkeskommunale og private eiendommer skal det sendes gravemelding til kommunen. Dette for å undersøke og kartlegge hvor infrastruktur ligger i bakken og av sikkerhetsmessige årsaker.

Søknad om gravetillatelse sendes inn via din kundeportalen til Geomatikk.

Tiltakshaver plikter å innhente alle nødvendige godkjennelser fra aktører som ikke dekkes av geomatikk tjenesten. Liste over disse vil bli lagt ut på geomatikk sin hjemmeside. Ansvarshavende plikter å sette seg inn i øvrige regler som gjelder for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn. Dette er beskrevet i «retningslinjer for graving i vadsø kommune».

Retningslinjene forteller litt om utførelse av gravearbeid på kommunal trafikkareal. Som for eksempel gjenfylling skal foregå lagvis og komprimeres lagvis i horisontale sjikt.

Retningslinje 6.6.
Minste bredde på gjenstående asfalt, sier litt om asfalt beskjæring for reasfaltering og utbedring etter anleggsperioden.

  • Dersom det er gravd mer enn 1/3 av veibredden skal hele veibredden asfalteres.
  • Dersom det er gravd mindre enn 1/3 av veibanen skal halve veibredden asfalteres.

Ved all skjæring og fresing skal asfalten skjæres

  • rett, jevnt og
  • i 90 grader på vei, med
  • minsteavstand 50 cm utenfor grøften.


Veiholder skal varsles dersom arbeidene ikke kommer i gang til fastsatt tid. Angitt sluttdato på gravetillatelsen innebærer at alle arbeider skal være avsluttet på gravestedet. Er det ikke søkt om forlengelse på gravetillatelsen innen angitt sluttdato, vil nytt gebyr ved forlengelse bli belastet entreprenøren etter gjeldende sats. Søknad om utvidet arbeidsperiode gjøres også i din kundeportalen på geomatikk sine sider.

Det skal føres og sendes inn en midlertidig ferdigmelding når arbeidet er avsluttet men ikke er ferdigstilt. Når prosjektet er ferdig og skal avsluttes skal det fylles ut en ferdigmelding/ferdigstillelse. Dette gjøres digitalt på geomatikk sine sider ved hjelp din kundeportal. Unnlatelse å følge regler om midlertidig ferdigmelding og permanent ferdigstilling kan medføre at entreprenøren kan bli nektet gravetillatelser.

Dersom det i løpet av to år etter at reparasjonsarbeidene er avsluttet oppstår skader, setninger eller andre ting som føres tilbake til mangelfullt arbeid fra entreprenørens side, vil veiholder kreve skadene utbedret innen en fastsatt tidsfrist.

Kontakt Vadsø kommune teknisk drift dersom du trenger mer veiledning eller informasjon.
 

SERVICEKONTORET

Åpningstider: Man-fre: 10-14

Rådhusgata 5
9800 VADSØ

Tlf: 78 94 23 00