Slamtømming

Kommunal slamtømmeordning omfatter tømming av mindre private rensanlegg som slamavskillere og tette tanker. Hele kommunen inngår i ordningen, med unntak av bedrifter, større institusjoner o.l.

Tømmesesongen i Vadsø by starter i juni, og i september for områder øst og vest for Vadsø by. Oppstart annonseres på kommunens hjemmeside og via telefonvarsling (SMS eller talemelding) ca. 1 uke før tømmingen starter.

For eiendommer med fast bosetting tømmes slamtanker hvert år. Årlig slamgebyr dekker en tømming hvert år. Tømming utover dette må bestilles ved behov, og blir fakturert etter gjeldende sats for ekstra tømming.

Fritidseiendommer tømmes hvert tredje år, hvis annet ikke er avtalt.