Våre produksjonsanlegg

Vadsø kommunale vannforsyning består av fem vannverk av varierende størrelse. Fire av disse er godkjenningspliktige og godkjent etter drikkevannsforskriften.

Det produseres til sammen 1,35 millioner kubbikk drikkevann hvert år.

2432 abonnenter er tilknyttet kommunal vannforsyning, og forsyningssystemet består av om lag 85 km ledningsnett.

Vadsø vannverk

- forsyner Vadsø by, og har et fullrenseanlegg med UV-bestråling. Vannverket har Byvannet som råvannskilde, med avrenning fra nedslagsfelt ved Byvannet og Svanevann. Sjåbuselva brukes som supplerende vannkilde ved lavt nivå i Byvannet.

Vestre Jakobselv vannverk

- forsyner Vestre Jakobselv og Kariel, og har et fullrenseanlegg med UV-bestråling. Vannverket har Suddivann som råvannskilde.

Storelv vannverk

- forsyner Krampenes, Ekkerøy, Golnes og Lille saltjern. Vannverket har et fullrenseanlegg med UV-bestråling og har Storelva som råvannskilde.

Skallelv vannverk

- forsyner Skallelv. Vannverket har renseanlegg med UV-bestråling, og tar råvann fra Skallelva via en kunstig akvifer parallelt med elva.

Høyvik vannverk

- forsyner Høyvik og Salttjern. Vannverket har renseanlegg med UV-bestråling, og tar råvann fra et naturlig oppkom med kunstig anlagt basseng.

Sikring av drikkevannskilder

Bestemmelser for bruk av områder ved drikkevannskilder med tilhørende nedslagsfelt, er fastsatt i kommuneplan 2012-2024, arealdelen.

Byvannet og Suddivann

Sikringssone fra vannkant på 500 m og Svanevann har på 300 m.
For bruk av disse områdene gjelder:

 • All ferdsel som ikke er nødvendig for driften av vannverket er forbudt på vannet
 • eller isen
 • Fisking og bading er ikke tillatt
 • Motorisert ferdsel på vannet eller isen er ikke tillatt
 • Organiserte stevner ved vannet er ikke tillatt
 • Gjødsling av vannet som kulturtiltak for å bedre fiskeforekomster er ikke tillatt
 • Camping/ teltslaging er ikke tillatt

Skallelva, Storelva og Sjåbuselva

Sikringssone fra vannkant på 200 m.
For bruk av disse områdene gjelder:

Ny bebyggelse tillates ikke

 • Deponering av avfall (søppel, slam, bark m.m.)er ikke tillatt
 • Alle former for jordbruk (nydyrking, husdyrhold) er ikke tillatt
 • Organisert beiting tillates ikke
 • Bruk av plantevernmidler tillates ikke
 • Organisert leirslagning er ikke tillatt
 • Avholdelse av store militære øvelser er ikke tillatt
 • De begrensinger som gjelder for sivil aktivitet gjelder også for militære aktivitet
 • Anleggelse av slakte/kalvingsplasser for rein er ikke tillatt