Brøyting/ snørydding av kommunale veier, gater og plasser

Hus-/ gårdeiers ansvar for å legge til rette for vedlikehold og trafikk

  • Hus-/ gårdeier skal selv fjerne snø etter brøyting og høvling fra privat avkjørsel, jfr. veglovens § 43.
  • Hus-/ gårdeier skal ikke legge snø på trafikkarealet (fortau/ veibane) etter rydding av egen tomt, jfr. veglovens § 57. 
  • Hus-/ gårdeier skal flytte/ fjerne kjøretøy inkl. tilhengere som er til hinder for vedlikehold av veien, jfr. vegtrafikklovens §37.
  • Hus-/ gårdeier skal fjerne all vegetasjon på egen tomt som henger utenfor tomtegrense og ut i trafikkarealet (fortau/ veibane), jfr. veglovens § 31. 

Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snøopplag på private naboeiendommer og i oppkjørselen

Lovlighetsvurdering fra Statens vegvesen Vegdirektoratet 10. februar 1989:

«Vegdirektoratet antar at en må anvende de samme rettslige prinsipper ved vurdering av ulemper ved snøbrøyting som for andre ulemper i forbindelse med vei. Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snøopplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold veiens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i. Dette har vært praktisert over landet i alle år. Selv om forholdet fra tid til annen har vært påklaget, er en ikke kjent med at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å foreta snøbrøyting på denne måten. Resonnementet er blant annet at veiens naboer også har fordel av veien og at denne holdes oppe vinterstid, og det må av denne grunn kreves særskilte eller betydelige ulemper før ansvaret utløses fra veiholder».

Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969:

«Med enkelte unntak blir offentlige veier brøytet for snø. Dette medfører at snøen blir brøytet inn over private avkjørsler. Vanligvis strekker den offentlige veigrunnen seg ikke så langt at man unngår å brøyte snøen inn på de tilstøtende eiendommer. Dette er forhold som man må regne med ved avståelse av grunn til offentlige veiformål. Ved ekspropriasjon eller frivillig avtale om vederlaget for grunnavståelse forutsettes det tatt hensyn til ulemper som følge av dette. Er grunn avstått uten vederlag, må man gå ut fra at også ulempene ved forsvarlig snøbrøyting er godtatt dersom det ikke er tatt uttrykkelig forbehold på dette punkt:»

Ansvar for å rydde fortau i Vadsø sentrum er gårdeiers ansvar

Vadsø kommune er ansvarlig for brøyting og strøing  i Vadsø kommune.

Gårdeiers ansvar for rydding av fortauet utenfor eiendommen fremkommer av politivedtekter for Vadsø kommune.

Det er viktig at gårdeierne rydder fortau for snø, slik det fremkommer av forskriften at gårdeier skal gjøre. Det kan oppstå trafikkfarlige situasjoner ved at forgjengere (barn og voksne) må bruke veibanen for å ta seg frem.

I politivedtektene § 16 står det: 

«Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd og bymessig strøk plikter etter snøfall og takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Snø og is fra gårdsplass, tomt, hage eller fortau må ikke kastes på offentlig sted, i kjørebanen eller rennesteinen.»

Det står videre i §17 at: 

«Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd og bymessig strøk plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt».

Vadsø kommune henstiller til alle gårdeiere om å rette seg etter politivedtektenes pålegg.

Tider for brøytingen

Målsettingen med brøytinga er at de kommunale veiene skal være farbare for fotgjengere og kjøretøy som er utstyrt for vinterkjøring innen kl. 0700 mandag til fredag. For å nå denne målsettingen, må det aksepteres at brøyting iverksettes fra kl 0500.