Trafikksikker kommune

Vadsø er godkjent som trafikksikker kommune. Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transport– tjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

  For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen.

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker kommune. I løpet av perioden 2014-2017 vil de fleste fylkeskommuner legge konseptet Trafikksikker kommune til grunn når kommunene stimuleres til å arbeide systematisk med trafikksikkerhet.

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. På nettsiden www.trafikksikkerkommune.no finner du mer informasjon om kriteriene, flere gode eksempler, og de ulike lover og forskrifter som gjelder kommunens ansvar for trafikksikkerhet.

Følgende kriterier gjelder for at kommunen skal kunne godkjennes som trafikksikker kommune:

  • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.
  • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
  • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
  • Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).
  • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.
  • Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.
  • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.
  • Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.
  • Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.